In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
   

  גידור חשיפה ומוצרים פיננסיים

  גידור חשיפה

  גידור חשיפה לתנודות בשערי חליפין, ריביות, אינפלציה ומחירי חומרי גלם

   

  מודאג מהחשיפה לתנודות בשווקים הפיננסיים? אל תשב על הגדר!

  חדרי העסקות של לאומי מציעים לך את הנוסחה לשמירת הריווחיות העסקית - מגוון פתרונות גידור מתקדמים שיאפשרו לך להתגונן בהצלחה מפני החשיפה לתנודות בשערי חליפין, ריביות, אינפלציה ומחירי חומרי גלם.

   

  חדרי העסקות של לאומי הם מהגדולים, מהמתקדמים ומהמובילים בישראל.

  בוא לגלות את העוצמה, הטכנולוגיה והמקצועיות של חדרי העסקות, לצד ייעוץ אובייקטיבי, אישי ואיכותי של יועצי ההשקעות בסניף. שילוב ייחודי המבטיח לך ליהנות מפתרונות הגידור המתאימים ביותר לצרכיך.

   

  לחץ על הכפתורים לצפייה במצגות של הפתרונות השונים.

  לתשומת ליבך: בכל מקום שמצוין שער הדולר, הכוונה היא למט"ח בכלל. הדבר נעשה מטעמי נוחות בלבד.

  כל שערי החליפין המצוינים במצגות השונות הינם לצרכי המחשה בלבד.

   

   

   

  כיבואן, המייבא מוצרים או חומרי גלם מחו"ל ומוכר אותם בארץ, אתה חשוף לפיחות של השקל מול מטבע היבוא. 

  לרוב, תקופת החשיפה המטבעית מתחילה ביום שבו התחייבת לרכוש סחורה בחו"ל ועד למועד מכירת הסחורה בארץ. 

  באפשרותך לגדר את הסיכון ולהימנע מאי הוודאות הנובעת מהתנודתיות בשערי החליפין, באמצעות מכשירים פיננסיים שונים.

   

   

  כיצואן, אתה מייצא לחו"ל ומקבל את התמורה במט"ח, אך הוצאותיך משולמות בין היתר בשקלים. 

  חוסר ההתאמה בין התקבולים לעלויות יוצר חשיפה מטבעית שיכולה להסב לך הפסדים עתידיים שאינם קשורים לפעילות העסקית השוטפת, אלא נובעים אך ורק משינויים בשערי המטבעות. 

  באפשרותך לגדר את הסיכון, ולהימנע מאי הוודאות הנובעת מהתנודתיות בשערי החליפין, באמצעות מכשירים פיננסיים שונים.

   

   

  אם נטלת הלוואה צמודה למדד או למטבע ואינך צפוי להכנסות כלשהן באותו מטבע, אתה חשוף לשינויים אפשריים בנכס ההצמדה (מדד או שער החליפין). חשיפות אלו יכולות להגדיל את יתרת ההלוואה שלך. באפשרותך להפחית את הסיכון שבחשיפה באמצעות מכשירים פיננסיים שונים.

   

   

  אופציה אקזוטית היא אופציה רגילה הכוללת שער התניה ("טריגר"). 

  האופציות האקזוטיות פותחו במטרה להרחיב את מגוון המכשירים הפיננסיים העומדים לרשותך, תוך הקטנת עלויות הרכישה, אך בתמורה לסיכון גבוה יותר.

   

   

   

   

   

  כצרכן או כיבואן של חומרי גלם וסחורות, אתה חשוף לתנודתיות גדולה במיוחד בשוק הסחורות/חומרי גלם. שוק זה מושפע כיום לא רק מהיצע וביקוש לסחורה הפיזית, אלא גם מפעולתם של ספקולנטים - קרנות גידור, משקיעים מוסדיים ועוד. תוכל לגדר סיכון זה ולמנוע הפסד, כתוצאה מעלייה או ירידה במחיר הסחורות/ חומרי גלם, באמצעות מגוון מכשירים פיננסיים.