In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
   

  איסור הלבנת הון

  שאלות ותשובות נפוצות להבהרת היבטי הדיווח

   

  האם המידע שיועבר על-ידי הבנקים ל"רשות המוסמכת" יישאר סודי?

  כן. על-פי החוק, המידע המועבר אל "הרשות" הוא מסווג, ואינו נגיש לגורמים בלתי מוסמכים. מידע מ"הרשות" יועבר רק על-פי הוראות החוק, ולצורך חקירת עבירות הלבנת הון, או הגנה על בטחון המדינה ומלחמה בארגוני טרור.

   

   

  האם הבנק יידע את הלקוח כאשר הוא מדווח על עסקות הלקוח ל"רשות המוסמכת"?

  לא. החוק אוסר על הבנק ליידע את הלקוח על העברת דיווח על פעולות בלתי רגילות בעניינו של הלקוח. הדיווח לפי גודל פעולה הוא, כאמור, אוטומטי, על עסקות שערכן הכספי הוא מעל גובה מסוים, ולקוח המעוניין בכך יוכל להתעדכן מראש באשר לסוגי העסקות והסכומים החייבים בדיווח.

   

   

  האם החוק עומד בסתירה לעיקרון צנעת הפרט ושמירת הסודיות הבנקאית?

  ייתכן. כמו ביישום חוקים אחרים, גם כאן נדרש המחוקק לאזן בין ערכים שונים. כאן - בין צנעת הפרט וסודיות בנקאית מצד אחד, למאבק בהלבנת הון ופשיעה לסוגיה, מצד שני. המחוקק, שהיה מודע לניגוד אפשרי בין ערכים אלה, בחר לאזן ביניהם באופן כזה, שהמידע יועבר לרשות מוסמכת במשרד המשפטים, ולא ישירות למשטרה, כפי שנהוג במדינות אחדות.

   

  כלומר, המשך הטיפול בפעולות שדווחו לרשות לאיסור הלבנת הון, נמצא בסמכותה הבלעדית של הרשות לאיסור הלבנת הון, אשר רשאית אף להעביר את הפרטים הרלוונטיים לגורמי אכיפת החוק במדינת ישראל, בכפוף להוראות החוק.

   

  בנוסף, כל מידע המצוי בידי הבנק, בין אם הוא מועבר ובין אם אינו מועבר לרשות לאיסור הלבנת הון, אינו חשוף לגורמים אינטרסנטיים כלשהם ושמור תחת מגבלות אבטחת מידע מחמירות.

  אנו מאמינים שהתועלת ביישום החוק תגבר על כל פגיעה, אם תהיה כזו, בצנעת הפרט, ובטוחים כי הלקוחות יגלו הבנה לדרישות החוק.

   

   

  הבהרה

  המידע באתר זה מובא לצרכי הסברה בלבד ואין לראות בו חוות דעת משפטית ו/או לעשות בו שימוש במסגרת הליכים משפטיים.

   

  כניסה לחשבונך