In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
   

  איסור הלבנת הון

  דרישות הדיווח

  בין החובות המוטלות על הבנקים במסגרת הוראות החוק קיימת גם חובת הדיווח על פעולות המתבצעות בחשבונות הלקוחות (למעט גופים הפטורים על פי הוראות החקיקה), אותו נדרשים הבנקים להעביר אל הרשות לאיסור הלבנת הון במשרד המשפטים:

   

  דיווח לפי גודל פעולה

  דיווח לפי גודל פעולה הינו דיווח אוטומטי, ללא שיקול דעת של הבנק, על עסקות מסוגים מסוימים שערכן הוא מעל סכום שנקבע. לא מדובר על עסקות שיש לגביהן חשש כי הן קשורות להלבנת הון, ואולם, לאור ניסיון שהצטבר במדינות אחרות, החליט המחוקק כי ראוי שייבחנו על-ידי הרשות המוסמכת במשרד המשפטים.

   

  דוגמאות:

  • הפקדה או משיכה של מזומנים, בש"ח או במטבע חוץ, בסכום שווה ערך ל-50,000 ₪ ויותר, בין אם הפעולה נעשית בחשבון של לקוח ובין אם לאו. לדוגמה: הפקדת 50,000 ₪ במזומן לצורך העברת מט"ח לחו"ל (בעת הפקדה או משיכת מזומנים שלא דרך חשבון, מול מדינה בסיכון - החל מ- 5,000 ₪).
  • הוצאת המחאה בנקאית בסכום של 200,000 ₪ ומעלה.
  • החלפה או המרה של שטרות ומעות, במטבע ישראלי או במטבע זר, בסכום של 50,000 ש"ח ומעלה.
  • העברה מישראל לחו"ל או מחו"ל לישראל, באמצעות חשבון בנק, בסכום שווה ערך ל-1,000,000 ₪ לפחות (אלא אם קיים תיעוד כי מדובר בעסקת יבוא או יצוא של סחורות). בפעולות כאמור מול מדינות בסיכון - החל מסך 5,000 ₪.

   

   

  דיווח על פעולות בלתי רגילות

  הבנקים נדרשים לדווח לרשות המוסמכת במשרד המשפטים על פעולות נוספות של לקוחות אשר נראות לבנק כבלתי רגילות, לאור המידע המצוי בידו. כלומר, חורגות מדפוסי הפעילות הרגילים בחשבון. קבלת החלטה לדווח על פעולה כ"בלתי רגילה" אינה דבר של מה בכך, ותיעשה על-ידי גורמים מוסמכים לכך בבנק.

   

  דוגמאות:

  • משיכה של כספים וניירות ערך סמוך לאחר הפקדתם, שלא במסגרת מהלך עסקים רגיל וללא סיבה נראית לעין.
  • שימוש תכוף בכספת על-ידי כמה אנשים, ללא סיבה נראית לעין.
  • פעילות בחשבון הנראית כי היא נועדה לעקוף את חובת הדיווח לפי גודל פעולה, כמו סדרה של הפקדות/משיכות בסכומים נמוכים במקצת ממה שנקבע בחובת הדיווח לפי גודל פעולה.
  • לבנק נראה כי בעל החשבון מנהל את החשבון בעבור מישהו אחר, בלי שהצהיר על כך.
  • פעילות שהיקפה יוצא דופן או מהווה שינוי משמעותי ביתרות שבחשבון, ללא סיבה נראית לעין.

   

   

  שאלות ותשובות נפוצות להבהרת היבטי הדיווח

   

   

  הבהרה

  המידע באתר זה מובא לצרכי הסברה בלבד ואין לראות בו חוות דעת משפטית ו/או לעשות בו שימוש במסגרת הליכים משפטיים.

   

  כניסה לחשבונך