In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
   

  איסור הלבנת הון

  חדשות ועדכונים

  ביום 1.7.10 התקבלו תיקונים להוראת ניהול בנקאי תקין 411. להלן תקציר עיקרם:

   

  מאבק בארגוני טרור
  המאבק בארגוני הטרור מוצא ביטויו גם בפעילותו של התאגיד הבנקאי אשר נדרש לוודא, כי ארגוני הטרור המוכרזים על ידי הרשויות בארץ אינם צד לפעולה כלשהי בתאגיד הבנקאי. בדיקה זו הורחבה והסריקה מתבצעת גם מול ארגונים נוספים הכלולים ברשימת המשרד לפיקוח על נכסים זרים ה- OFAC, הכרזת האו"ם והכרזות האיחוד האירופאי.

   

  דין מקומי בחו"ל והדין הישראלי
  מקום שישנה אי התאמה בין הדין המקומי בחו"ל ובין הדין בישראל – יכריע הדין המחמיר מבין השניים, ככל שאינו סותר את הדין המקומי.

   

  איש ציבור – PEP
  הגדרתו של "איש ציבור" (PEP – Public Exposed Personality) הורחבה וכוללת כיום גם את שותפיו העסקיים וקרובי משפחה מדרגה ראשונה של איש הציבור.

   

  עובר אורח (בתוקף החל מיום 1.1.2011)
  החובה החלה על התאגיד הבנקאי להכיר את הלקוח הורחבה גם לגביי מבצע פעולה אשר אינו רשום כבעל חשבון או כמורשה חתימה בחשבון.

  כניסה לחשבונך