In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
   

  ניכיון חובות לספקים

  רוצה לשלם את החוב לספקים שלך מוקדם ככל האפשר, כדי לקבל הנחת מזומן?
  לאומי ישלם את החוב עבורך.

   

  "ניכיון חוב לספקים" מיועד ללקוח בעל חובות לספקים, שמהם הוא קונה בתשלום דחוי.

  לקוח זה (הקונה) מעוניין שלאומי ישלם במקומו (ינכה) את חובו לספקים כך שהם יקבלו את התשלום סמוך למועד הרכישה. כלומר, להפוך את העסקה לעסקת מזומן מבחינת הספק.

   

  איך זה עובד?

  • הספק ממחה (מעביר) את זכויותיו ללאומי בהמחאה מוחלטת, מבלי שניתן לחזור אליו במקרה שהחייב אינו פורע את חובו.
  • במקביל, כדי להבטיח את תשלום החוב, הקונה, שהוא לקוח לאומי, מתחייב בכתב כלפי הבנק, שלא יעלה טענות סכסוך מסחרי בגין החוב ולא יקזז ממנו.
  • לאומי משלם לספק את חובו מראש, בניכוי ריבית.

   

   

  מדוע זה משתלם לקונה? 

  כי כך הוא יוכל לקבל מהספק הנחת מזומן, במקום מחיר של עסקה בתנאי תשלום דחוי.

   

  מדוע הספק יסכים לעסקה כזו? 

   ראשית, הספק מקבל את כספו מוקדם מהצפוי (בניכוי ריבית מראש), ובכך הוא נהנה מכספים נזילים.

   שנית, משתחרר הספק באופן מוחלט מהחשיפה לקונה, וכשמדובר בספק מחו"ל, הוא משתחרר גם מהסיכון שעלול להיגזר מהמצב המדיני והבטחוני בישראל.

   שלישית, הוא מקטין את סעיף החייבים במאזן.

  חשוב לציין שהספק לא חייב להיות לקוח לאומי.

   

  הבהרות

  עסקת הניכיון יכולה להתבצע במט''ח או בש''ח. 

  בנוסף לריבית, תיגבה גם עמלת טיפול.

   

  כניסה לחשבונך