In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
   

  מימון יצוא לוייטנאם

  יש לך לקוח פוטנציאלי בוייטנאם, אבל אין באפשרותו לממן את העסקה? לאומי, באמצעות ממשלת וייטנאם, תספק לו הלוואה.

  ללאומי "חוזה מימון מסגרת" עם ממשלת וייטנאם המאפשר לך כיצואן, להציע ללקוחות שלך בוייטנאם מימון לרכישת הסחורה ו/או השירותים שלך, ובכך להפוך את ההצעה שלך לאטרקטיבית יותר בדרך להגדלת המכירות.

   

  איך זה עובד?
  חוזה מימון מסגרת מאפשר לך, עם משלוח הסחורה או מתן השירותים ללקוח הוייטנאמי, לקבל את התמורה באופן מיידי, מתוך כספי ההלוואה שמעמיד לאומי לממשלת וייטנאם. במקביל, הקונה שלך יקבל הלוואה מממשלת וייטנאם לצורך מימון הרכישה ממך.

   

  המימון של לאומי יהיה בשיעור של 85% משווי העסקה, כאשר 15% ישולמו במזומן ע"י הלקוח כמקדמה. בנוסף יממן לאומי את פרמיית הביטוח של "אשרא", החברה לביטוח יצוא בע"מ, בתנאים זהים למימון ה-85%. המימון יבוטח ע"י "אשרא" בשיעור של עד 95%. כל עסקה על פי תנאיה צריכה לקבל אישור ספציפי של "אשרא".

   

  תנאי ההלוואה
  הודות לחוזה מימון המסגרת, המגדיר את מרבית תנאי המימון, תהליך האישור של כל עסקה ספציפית הוא קצר ומזורז, ובעבורה ייחתם הסכם הלוואה ספציפי מקוצר.

   

  תקופת ניצול המימון תחושב ממועד הכניסה לתוקף של הסכם ההלוואה הספציפי בגין העסקה, ועד לסיום תקופת האספקות כמפורט בהסכם המסחרי בינך לבין הקונה.

   

  • הלוואות ל-8 שנים
   ההלוואות לממשלת וייטנאם הניתנות ל-8 שנים תפרענה ב-16 תשלומים חצי שנתיים החל מ-6 חודשים מתום תקופת ניצול המימון. שיעור הריבית המשולם ע"י ממשלת וייטנאם: ליבור + 0.25% לשנה.

   

  • הלוואות ל-10 שנים
   בעסקאות בסכומים הגבוהים מ-25 מיליון דולר ניתן יהיה להאריך את תקופת ההחזר ל-10 שנים, ב-20 תשלומים חצי שנתיים החל מ-6 חודשים מתום תקופת ניצול המימון. שיעור הריבית המשולם ע"י ממשלת וייטנאם: ליבור + 0.35% לשנה.

   

  לאומי יקבע את שיעור הריבית לכל עסקה בהתאם לתנאיה. התשלומים שלך כוללים את הפרשי הריבית בין השיעור שייקבע לאומי לבין השיעור שמשולם ע"י ממשלת וייטנאם, וכן עמלת ניהול ועמלת התחייבות ללאומי.

   

  *אי עמידה בפרעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

   

  יצירת קשר
  בכל נושא הקשור למימון באמצעות חוזה מימון המסגרת אנא פנה לענף מימון בינלאומי:
  אריה שניי: טל' 03-5148139, דוא"ל ariesz@bll.co.il
  יונה לכיש: טל' 03-5148258, דוא"ל yonal@bll.co.il
  מוני שימונוב: טל': 03-5147710, דוא"ל semiyons@bll.co.il

   

   

  כניסה לחשבונך