In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
   

  ענפי משק בישראל

  ענף התיירות והמלונאות

  אוגוסט 2017

  כניסות התיירים לישראל בחציון הראשון של שנת 2017 העפילו לרמה הגבוהה ביותר בשנים האחרונות, זאת ככל הנראה בעיקר בשל הרגיעה היחסית במצב הביטחוני. עלייה זו תמכה בשאר נתוני הענף - מספר הלינות, שיעור התפוסה והפדיון במחירים קבועים.

   

  עם זאת, השיפור בנתוני הפעילות הורגש בצורה חלשה יותר, בקרב יישובים מוטי תיירות פנים, מבין היישובים המובילים בפעילות תיירותית.


  מספר הלינות של ישראלים במלונות תיירות מצוי בקיפאון מסוים, כאשר במקביל מספרם של הישראלים היוצאים לחו"ל, בנטרול הגידול באוכלוסייה, נוסק. זאת, על רקע השקל החזק, העלייה בשכר הריאלי, הירידה במחירי הטיסות לחו"ל והעלייה במחירי הארחה המקומיים.


  במבט קדימה, הימשכות הרגיעה הביטחונית עשויה לסייע בשמירה על רמה גבוהה של תיירות נכנסת, בדומה למגמת ההתאוששות שחלה בשליש הראשון של שנת 2017 באזורים בעולם שנפגעו מטרור אשתקד. אם כי, יש לבחון האם הגידול הנוכחי בכניסות התיירים אינו תולדה של ביקושים כבושים, שברגע שיבואו על סיפוקם, יובילו לירידה בקצב הצמיחה הגבוה של כניסות תיירים. כאשר לשם השוואה, על פי ארגון התיירות העולמי שיעור הצמיחה השנתי של כניסות