In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
   

  ענפי משק בישראל

  ענף המסחר

  יוני 2016

  האשראי העסקי לעסקים קטנים ממשיך לגדול למרות מידת הסיכון הרבה ביותר ביחס לעסקים בינוניים וגדולים.

   

  כרבע מהעסקים הקטנים והבינוניים בענפי המסחר שקלו לסגור את עסקיהם ב - 2015, בין היתר, בעקבות רמת רווחיות נמוכה או שלילית, רגולציה, מיסוי וקושי במציאת לקוחות.

   

  בעת האחרונה חלה האצה מסוימת בפעילות בענפי המסחר, זאת במקביל לעליה באמון הצרכנים ובציפיות משקי הבית לגבי המצב הכלכלי שלהם בשנה הקרובה.

   

  הפדיון בענפי המסחר צפוי להמשיך לצמוח בהמשך השנה ובשנה הבאה על רקע השיפור בשוק התעסוקה וסביבת הריביות הנמוכה, אך יתכן כי בקצב מתון יותר.


  ישנם פערים בצמיחה בין הפדיון בענפי המסחר ובין הפדיון ברשתות השיווק הנובעים בין היתר מצעדי התייעלות שננקטו על ידי רשתות השיווק.

   

  שינויים בהרגלי הצריכה של משקי הבית ועליה ברכישות הדיגיטליות מחו"ל צפויים להכביד על הצמיחה בפדיון ברשתות השיווק המקומיות וענפי המסחר המקומיים.


  על פי דוחות כספיים של מספר חברות בענפי המסחר ניכר כי ברביעים האחרונים חל שיפור מסוים בשיעורי הרווחיות בקרב חלק מהענפים, בעיקר בענפי החשמל, הרכב (על רקע של גידול ניכר ומתמשך, מעבר למדדי הפעילות הכלכלית, במסירת רכבים) והמסחר במזון.


  שיפור באיתנות הפיננסית נרשמה בענפי המסחר במזון ובמוצרי החשמל והאלקטרוניקה.