In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
   

  הלוואות

  בעל עסק קטן או בינוני בדרום: אל תחמיץ את ההזדמנות שלך להמריא!

   

  לאומי, בשיתוף קרן קורת, מציע הלוואות אטרקטיביות, לבעלי עסקים קטנים ובינוניים בדרום הארץ, במסגרת תכנית חדשה ומיוחדת לפיתוח כלכלי של הנגב.

   

  מאפייני ההלוואות

  • סכום: מ- 30,000 ש"ח עד 60,000 ש"ח.
  • תקופה: עד 36 חודשים.
  • ריבית: P+1.5%

   

  ההלוואות מיועדות ללקוחות כל הבנקים, בעלי עסקים קטנים ובינוניים בדרום הארץ.

  בעלי עסקים מתאימים ייהנו ממימון בתנאים מועדפים ומערבות של קרן קורת.

   

  לבדיקת זכאות פנו לקרן קורת בטלפון: 1-700-509010 או באתר האינטרנט של הקרן ולכל סניפי לאומי באזור הדרום.

   

  הבהרות

  • הלוואות יינתנו לעסקים בהתאם לשיקול דעת הבנק וקרן קורת.
  • העמדת ההלוואות וסכומן כפופים לקריטריונים הנהוגים בבנק.
  • תנאי ההלוואות, לרבות האפשרות לדחיית הקרן, גובה הריבית, מועדי הפירעון של הריבית ושל הקרן, סוגי העמלות ושיעוריהן, יקבעו ע"י הבנק ויפורטו בהסכם שייחתם עם הלקוחות.
  • אישור כלל ההלוואות בכפוף לשיקול דעת הסניף / הבנק.
  • פרטים מלאים ומחייבים בסניפי לאומי.
  • התנאים נכונים לחודש דצמבר 2012 לאומי רשאי לשנות או להפסיק בכל עת וללא הודעה מוקדמת את תנאי ההלוואה האמורים לעיל.
  • פרסום זה אינו מהווה הצעה או התחייבות להעמדת אשראי.
  • אי עמידה בפרעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.