In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
   

  הלוואות

   

  קרן קורת – מסלול לפיתוח פריפריה - מעוזם של העסקים הקטנים

   

  לאומי בשיתוף קרן קורת, מציע הלוואות אטרקטיביות, לבעלי עסקים קטנים ובינוניים באזורי באזורי ירושלים, רמלה, לוד, שפלה וצפון.

   

  מטרות קרן קורת

  • סיוע במימון לצורך הקמת עסקים חדשים או כניסה לתחומי פעילות חדשים.
  • סיוע במימון לצורך הרחבת פעילויות קיימות של עסקים.

   

  "עסק קטן" לעניין מסלול זה:

  • עד 300 עובדים
  • מסך מחזור הכנסות שנתי שאינו נמוך 500,000 ₪ ואינו גבוה מסך 22,000,000 ₪

   

  תנאי הסף לפנייה בבקשת אשראי לקרן

  • אי קיום מגבלות בנקאיות – קבלת מידע עסקי חיובי מהבנק בנוגע ליזם.
  • שימוש בכספי ההלוואה למטרות המוצהרות בתוכנית העסקית. הקרן אינה מאשרת בקשות לרכישת
      נכסים דלא ניידי ו/או בקשות להחלפת אובליגו קיים באובליגו חדש מטעמה.

   

  מאפייני ההלוואות

  • סכומי הלוואות : 50,000-750.000 ש"ח
  • ריבית: פריים + 2.1%
  • בטחונות: לפחות 25% בטחונות מטריאליים
  • ערבות הקרן 50%
  • ערבות אישית של בעלי ענין ובני/בנות זוגם של בעלי ענין
  • תקופת החזר : 60 חודשים, כולל גרייס של עד 3 חודשים לעסקים חדשים
  • עמלות: עמלה בנקאית רגילה
  • תוכנית עסקית – הכנת תוכנית עסקית ע"י יועצים מורשים של הקרן

   

  ההלוואות מיועדות ללקוחות כל הבנקים.

   

  לבדיקת זכאות פנו לקרן קורת באתר האינטרנט של הקרן ולכל סניפי לאומי באזור הדרום והצפון.

   

  הבהרות

  • הלוואות יינתנו לעסקים בהתאם לשיקול דעת הבנק וקרן קורת.
  • העמדת ההלוואות וסכומן כפופים לקריטריונים הנהוגים בבנק.
  • תנאי ההלוואות, לרבות האפשרות לדחיית הקרן, גובה הריבית, מועדי הפירעון של הריבית ושל הקרן, סוגי העמלות ושיעוריהן, יקבעו ע"י הבנק ויפורטו בהסכם שייחתם עם הלקוחות.
  • אישור כלל ההלוואות בכפוף לשיקול דעת הסניף / הבנק.
  • פרטים מלאים ומחייבים בסניפי לאומי.
  • התנאים נכונים ל-01/2018, לאומי רשאי לשנות או להפסיק בכל עת וללא הודעה מוקדמת את תנאי ההלוואה האמורים לעיל.
  • פרסום זה אינו מהווה הצעה או התחייבות להעמדת אשראי.
  • אי עמידה בפרעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.