In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
   

  ענפי משק בישראל

  ענף המזון והמשקאות

  מאי 2017

  נתוני המקרו מצביעים על התרחבות בייצור התעשייתי בעת האחרונה, תוך גידול במדדי שעות העבודה ומשרות השכיר, כאשר מאידך, מדדי המכירות נותרו די יציבים. נראה, כי ההסבר לכך הוא הירידה במחירי המכירה שקיזזה את העלייה בכמות המיוצרת.

   

  • הירידה במחירי המכירה מיוחסת לגורמים הבאים: שינויים בתקנות ממשלתיות, ייסוף השקל, הירידה במחיר הנפט ובמחירי סחורות המזון והמשקאות. כאשר האחרונים מצויים ברמה נמוכה בהשוואה היסטורית. על פי התחזיות, מחירי סחורות המזון צפויים להיוותר יציבים בשנת 2017 ואילו מחירי סחורות המשקאות צפויים לרדת.

   

  • נתוני הצריכה הפרטית ואינדיקטורים נוספים של ישראל מצביעים על עליה עקבית בביקוש למוצרי מזון ומשקאות, דבר אשר תומך ביצרני המזון והמשקאות, אך גם ביבואנים.

   

  • בניגוד ליצרנים המקומיים, ההיקף הכספי ומדדי הנפח של ייבוא מוצרי מזון מצויים במגמת עלייה. היות והמכירות של יצרני המזון והמשקאות נותרו די יציבים, לא מן הנמנע כי הגידול בצריכה הפרטית מיוחס ברובו ליבואנים.

   

  • ועדה שהקים משרד הבריאות בנוגע לתזונה בריאה הגישה את מסקנותיה בשלהי שנת 2016 . אחת מן המסקנות מבקשת לסמן מוצרים עתירי שומן רווי, מלחים וסוכרים על סמך קריטריונים ברורים החל משנת 2018 . סימון שכזה צפוי להעיב על הביקושים לקטגוריות מזון מסוימות, ולהסיטם לקטגוריות מזון שלא יישאו סימון שלילי.

   

  • בחינת הדוחות הכספיים של החברות הציבוריות בענף ייצור המזון מעלה כי שיעורי הרווחיות של חברות אלו עלו בשנים 2013-2016 , לעומת 2009-2012 . הסבר אפשרי לכך הוא ירידת מחירי סחורות המזון והמשקאות שהחלה בשנת 2013 .