In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
   

  מקרו בישראל

  התפתחויות מקרו-כלכליות שהתרחשו בשבוע/ בחודש החולף בישראל ובעולם

  25.11.2020

  משבר הקורונה שונה במאפייניו ובהתפתחות שלו בהשוואה למשבר הפיננסי העולמי של 2008-09

   


  הירידה בפעילות הכלכלית עם פרוץ משבר הקורונה הייתה חדה ומיידית בהשוואה למשבר הפיננסי של 2008-09, זאת בהתאם לאופי ההתמודדות עם משבר שמקורו בריאותי-נרחב. לראייה, על פי הנתונים הקיימים עד כה, נקודת השפל של משבר הקורונה (ירידה של כ-14%) הגיעה רק חודשיים לאחר פרוץ המשבר, בעוד שנקודת השפל של המשבר הפיננסי (ירידה של כ-13.5%) הגיעה רק כעבור שנה. כמו כן, היציאה מסביבת השפל בעת הנוכחית, נראית חדה ומהירה מאשר במשבר הפיננסי.


  להערכתנו, ככל שתמשך ההתקדמות, שכבר ניכרת, לקראת פיתוח דרכים יעילות להמשך/חידוש פעילות כלכלית לצד הקורונה, זאת באמצעות תהליכי הפקת הלקחים, וגם ככל שתחול התקדמות נוספת במישור הרפואי (תרופות לטיפול בתסמינים ואף חיסון בהמשך), כך החזרה לרמת הפעילות בה נמצא המשק ערב משבר הקורונה תהיה מהירה יותר בהשוואה למשבר הפיננסי של 2008-09. בהקשר זה, נציין כי נתוני החשבונאות הלאומית החזקים שפורסמו לרביע השלישי של השנה תומכים בכך.


  אופיו הייחודי של משבר הקורונה, מתבטא בכך שההשפעות השליליות שלו מאוד בלתי אחידות ומודגשות יותר בענפים שמושפעים באופן ישיר מההגבלות על הפעילות, בראשן מגבלת ההתקהלות והריחוק החברתי, זאת תוך שונות רבה בין ענפים שנפגעו במידה קיצונית לענפים שכמעט ולא נפגעו כלל. במבט קדימה, חשוב גם לקחת בחשבון את ההשפעות העתידיות של פגיעה דיפרנציאלית כזו, תוך יצירת מחסור של תשתית כלכלית להתאוששות רוחבית בעת שהתנאים יאפשרו זאת – היבט זה קיבל בספרות הכלכלית את הכינוי "הצתלקות" (SCARING), מלשון של צלקת כלכלית הנותרת לאורך זמן.

   


  עוד נושאים שעלו השבוע:

  • עלייה בשיעור האבטלה "הרחב" במהלך תקופת הסגר השני, שבאה לידי ביטוי בעיקר בחודש אוקטובר
  • שיפור במידת האופטימיות של משקי הבית במחצית הראשונה של נובמבר

   

   

  הסקירה הינה בפורמט PDF וניתנת לקריאה באמצעות תוכנת Adobe Reader

   

  להתקנת התוכנה >>


   

  כניסה לחשבונך