In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
   

  מקרו בישראל

  התפתחויות מקרו-כלכליות שהתרחשו בשבוע החולף בישראל

  סקירה לתאריך 19.03.2019

  מדד המחירים לצרכן עלה בחודש פברואר; "סביבת האינפלציה" נותרה בקרבת הגבול התחתון של היעד (1%)

   

  • מדד המחירים לצרכן עלה בחודש פברואר בשיעור של 0.1% – שיעור גבוה ביחס לרוב ההערכות המוקדמות. בין הסעיפים שהציגו שיעור שינוי גבוה ביחס לציפיות, ניתן לציין את: סעיף פירות וירקות, על רקע עלייה חדה במחירי הפירות; סעיף ההלבשה והנעלה, בהמשך לחודשים האחרונים, ייתכן כי על רקע השפעה (בפיגור) של הפיחות בשקל מול הדולר במהלך 2018; מחירי המכוניות, שעלו בשיעור גבוה ביחס לעונתיות בשנים קודמות.

    
  • האינפלציה ב-12 החודשים האחרונים (פברואר 2019 לעומת פברואר 2018) עמדה על 1.2%, מעט מעל הגבול התחתון של יעד יציבות המחירים (1%-3%).

    
  • מאז יוני 2018 האינפלציה (השנתית) הייתה בתוך היעד ב-8 מתוך 9 חודשים, וזאת בשונה מהשנים האחרונות. כמו כן, התחזיות של לאומי ל-12 החודשים הבאים משקפות עליית מחירים בקצב דומה של 1.2%. דהיינו, "סביבת האינפלציה", האינפלציה בפועל ב-12 החודשים האחרונים והאינפלציה הצפויה ל-12 החודשים הבאים, נותרה סביב הגבול התחתון של היעד. במבט קדימה, האינפלציה צפויה להסתכם במהלך 2019 בכ- 1.5%-2%.

    
  • לאור זאת, ובהנחה שקצב התרחבות הפעילות הכלכלית לא יפתיע כלפי מטה, נראה שבהחלטת הריבית של חודש מאי (20/5/19), התנאים שיעמדו בפני הוועדה המוניטארית בבנק ישראל עשויים לאפשר העלאת ריבית נוספת.
    

   

  עוד נושאים שעלו השבוע:

   

  • ירידה בהיקף המכירות של דירות חדשות בחודש ינואר, לאחר מספר חודשים רצופים של עליות
    
  • יצוא הכימיקלים מצוי במגמת עלייה בחודשים האחרונים, זאת בניגוד למגמה ביצוא התרופות וענפי האלקטרוניקה

   

   

  הסקירה הינה בפורמט PDF וניתנת לקריאה באמצעות תוכנת Adobe Reader
   

  להתקנת התוכנה >>