In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
   

  מקרו בישראל

  התפתחויות מקרו-כלכליות שהתרחשו בשבוע החולף בישראל

  סקירה לתאריך 16.01.2019

  שנת 2018 היא החמישית ברציפות בה האינפלציה נמוכה מיעד יציבות המחירים (1%-3%)

   

  • מדד המחירים לצרכן עלה בשנת 2018 ב-0.8% (דצמבר 2018 בהשוואה לדצמבר 2017), זאת בהתאם לתחזית לאומי. למרות העלייה באינפלציה, נתון 2018 מסכם חמש שנים רצופות (2014-2018) של אינפלציה נמוכה מהגבול התחתון של יעד יציבות המחירים של הממשלה (1%-3%). בנוסף, נציין כי מאז ראשית השימוש ביעד הנוכחי (שנת 2003), האינפלציה הייתה בתוך היעד רק ב-6 מתוך 16 שנים: 2004-2005, 2010-2013.
    
  • התפתחות זו, מעלה שאלות לגבי מידת ההתאמה של יעד מדיניות זה לפעילות הכלכלית במשק בעת הנוכחית, וליעדים ממשלתיים אחרים הקשורים לכך ובפרט הפחתת גובה יוקר המחייה. יש לציין שבעבר בוצעה בבנק ישראל חשיבה מחדש בנושא שלא הובילה לשינויים, אולם הגיעה העת לבחינה נוספת, כפי שגם קורה במדינות אחרות בעולם, כדוגמת ארה"ב.
    
  • בין החלופות האפשריות ליעד האינפלציה הנוכחי ניתן לציין מספר חלופות: הורדת טווח היעד ובכך התאמתו למה שנראה כיום כ"יציבות מחירים" (רמת אינפלציה שהיא מספיק נמוכה בכדי שלא תהיה בעלת משקל משמעותי בהחלטות כלכליות); הרחבת טווח היעד; קביעת יעד של רמת מחירים ולא של שינוי במחירים ובכך גם לכוון של הפחתת עלויות יוקר מחייה על פני זמן (תוך קביעת יעד כמותי לכך); קביעת יעד חלופי בצורה של קצב הצמיחה הנומינאלי של התוצר ובכך להתחשב במידה שווה בצמיחה הריאלית ובשינוי במחירי התוצר; אימוץ מדדים כמותיים שונים של יציבות פיננסית, תוך התחשבות באינפלציה של מחירי נכסים (ובכך להביא לתרומה של מדיניות הריבית לשמירה על יציבות פיננסית, גם במצבי עולם שונים) ולא רק התמקדות באינפלציה של מוצרים ושירותים ברמת סל מדד המחירים לצרכן.
    
  • במבט קדימה, אנו מעריכים כי האינפלציה תישאר בחודשים הקרובים סביב רמה של 1% (בסביבת הגבול התחתון של היעד), במהלך השנה צפויה להתמתן מעט, ובהמשך, לקראת סוף 2019, האינפלציה צפויה לשוב לסביבתה הנוכחית. כלומר, להערכתנו, האינפלציה לא צפויה להתבסס בתוך יעד יציבות המחירים במהלך 2019, אלא להיות קרובה לגבול התחתון.

   

  עוד נושאים שעלו השבוע:
   

  • נמשכת העלייה בהיקף מכירת דירות חדשות, בעיקר על רקע עלייה במכירות של "מחיר למשתכן".
    
  • הגירעון בחשבון הסחר הבסיסי המשיך להתרחב גם ברביע הרביעי של 2018.

   

  הסקירה הינה בפורמט PDF וניתנת לקריאה באמצעות תוכנת Adobe Reader
   

  להתקנת התוכנה >>