In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
   

  מקרו בישראל

  התפתחויות מקרו-כלכליות שהתרחשו בשבוע/בחודש החולף בישראל ובעולם

  קצב העלייה השנתי של מדד המחירים לצרכן עלה בחודש מאי 2022 לרמה של 4.1%

   

  נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס) מלמדים כי מדד המחירים לצרכן עלה בחודש מאי בשיעור של 0.6%. זאת, בהתאם לתחזית לאומי, ונמוך מתחזית הקונצנזוס. בשנים עשר החודשים האחרונים (מאי 2022 לעומת מאי 2021) מדד המחירים לצרכן עלה ב-4.1%, לעומת אינפלציה שנתית של 4.0% בחודש אפריל – זהו שיעור האינפלציה הגבוה ביותר מאז ראשית שנת 2011.

   

  במבט קדימה, האינפלציה השנתית בפועל (כלומר, שיעור העלייה השנתי של המדד בשנים עשר החודשים האחרונים) צפויה להמשיך ולעלות בהמשך השנה, כך שהקצב השנתי צפוי, להערכתנו, להסתכם במהלך 2022 בכ-5.0%. כמו כן, אנו מעריכים כי המדד בשנים עשר החודשים הבאים צפוי לעלות בתקופה הקרובה בקצב הגבוה מהגבול העליון של היעד.

  על רקע הימשכות העלייה בסביבת האינפלציה, עשוי בנק ישראל להאיץ עוד את העלאת הריבית בהחלטה הקרובה, של 4/7/22, להעלאה בהיקף של כ-50 נ"ב לרמה של 1.25%. תהליך העלאת הריבית צפוי להמשך לאחר מכן, תוך שבנק ישראל מגיע לרמת ריבית של כ-2.5% בראשית 2023.

   

   

  עוד נושאים שעלו השבוע: 

   

   

  • היקף התחלות הבנייה ממשיך לגדול בניגוד לירידת היקף גמר הבנייה
  • מגמת העלייה ההדרגתית במחירי השכירות נמשכה גם בחודש מאי; קצב העלייה השנתי המהיר של מחירי הדירות התמתן מעט

   

   

   

  הסקירה הינה בפורמט PDF וניתנת לקריאה באמצעות תוכנת Adobe Reader

   

  להתקנת התוכנה >>


   

  כניסה לחשבונך