In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
   

  מקרו בישראל

  התפתחויות מקרו-כלכליות שהתרחשו בשבוע החולף בישראל

  סקירה לתאריך 25.04.2018

  התמתנות בקצב עליית מחירי הדיור צפויה להימשך, על רקע רמה נמוכה של מכירות דירות חדשות  

   

  היקף המכירות של דירות חדשות נותר מתון. מנתונים שפורסמו בימים האחרונים על-ידי הלמ"ס, עולה כי בחודש פברואר 2018 נמכרו 1,656 דירות חדשות בלבד (נתונים מנוכי עונתיות), נתון הנמוך מהממוצע החודשי ארוך הטווח (משנת 2009) שעומד על 2,004 דירות.

   

  נקודת השפל הנוכחית בקצב המכירות של דירות חדשות חלה על רקע מספר גורמים, ובראשם: המתנה של האוכלוסייה הזכאית למכרזי "מחיר למשתכן" (בעיקר זוגות צעירים) ויציאה של משקיעים משוק הנדל"ן למגורים על רקע צעדי הממשלה להכבדת המיסוי על משקיעים. גורמים אלה הגבירו את מידת חוסר הודאות בשוק הנדל"ן למגורים, שבא לידי ביטוי בירידה במספר העסקאות הכולל בשוק הנדל"ן למגורים (דירות חדשות + יד שנייה), האטה בקצב התחלות הבנייה, עלייה מתונה בגמר הבנייה על רקע התארכות משך הבנייה והתמתנות משמעותית בקצב עליית מחירי הדיור.

   

  הימשכות הירידה בקצב המכירות של דירות חדשות עשויה ללמד על ציפיות להמשך התמתנות בקצב השנתי של מחירי הדירות בטווח הקצר, כך על-פי בדיקתנו. לפיכך, ייתכן מצב של קיפאון במחירים או אף ירידה קלה גם בחודשים הבאים.

   

  במבט לטווח מעט ארוך יותר, ישנם גורמים שתומכים בהגדלת היצע הדירות למגורים בשנתיים הקרובות, ובראשם: עלייה חדה בהיקף שיווקי הקרקעות על ידי הממשלה, בעיקר כחלק מתכנית "מחיר למשתכן"; ורמה גבוהה מאוד של דירות בבנייה פעילה. אם וכאשר היקפי פעילות אלה יבואו לכדי סיום ויתורגמו לדירות מוכנות למגורים, תהיה לכך השפעה ממתנת על מחירי הדיור בישראל, זאת תוך שונות גאוגרפית גדולה יחסית בין אזורי הביקוש המובילים ליתר אזורי הארץ, בדגש על אלה המתאפיינים בהיקפי בנייה נרחבים. בטווח ארוך יותר, המשכה של מגמה זו תלוי בהמשך הגידול בהיצע הדירות, שלאחרונה (על פי נתוני התחלות וגמר הבניה) נראה שהואט.

   

   

  עוד נושאים שעלו השבוע:

   

  • 2017 הייתה שנת שיא מבחינת היקף ההשקעות הישירות הזרות שנכנסו לישראל
  • היקף ההשקעות הישירות הזרות בישראל (FDI) ביחס לתוצר בולט לחיוב בהשוואה בינלאומית  

   

   

   

  הסקירה הינה בפורמט PDF וניתנת לקריאה באמצעות תוכנת Adobe Reader
   

  להתקנת התוכנה >>