In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
   

  מקרו בישראל

  התפתחויות מקרו-כלכליות שהתרחשו בשבוע החולף בישראל

  סקירה לתאריך 19.07.2017

  בחודש מאי היקף המכירות של דירות חדשות נותר ברמה מתונה

   

  נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מלמדים כי היקף המכירות של דירות חדשות עמד בחודש מאי השנה על 1,829 דירות (נתון מנוכה עונתיות). מדובר אמנם בעלייה קלה של כ-1.3% לעומת החודש הקודם, אולם בהשוואה לחודש המקביל אשתקד נתון זה משקף ירידה חדה של כ-32%

   

  מגמת הירידה במכירות של דירות חדשות בחודשים האחרונים, הינה בעיקר תוצאה של גורמים שעשויים להיות בעלי אופי חולף, בדגש על ההמתנה של הזכאים למכרזי "מחיר למשתכן".


  במקביל, יש לציין שקצב העלייה השנתי של מחירי הדירות (על פי סקר הדירות החודשי של הלמ"ס שאינו נכלל במדד המחירים לצרכן) מצוי במגמה של התמתנות בחודשים האחרונים. כך, בחודשים אפריל-מאי 2017 היו מחירי הדירות גבוהים בשיעור של 4.5% בהשוואה לתקופה המקבילה בשנה הקודמת, לאחר עלייה שנתית של 4.7% בחודש הקודם.
   

   

  עוד נושאים שעלו השבוע:

  • מדד המחירים לצרכן לחודש יוני ירד בחדות והשפיע לשלילה על סביבת האינפלציה הנוכחית והצפויה
    
  • הגירעון המסחרי התרחב ברביע השני של השנה, כתוצאה מעליית היבוא וירידת יצוא הסחורות
    

  הסקירה הינה בפורמט PDF וניתנת לקריאה באמצעות תוכנת Adobe Reader

  להתקנת התוכנה >>