In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
   

  מקרו בישראל

  התפתחויות מקרו-כלכליות שהתרחשו בשבוע החולף בישראל

  סקירה לתאריך 04.07.2018

  תוואי הריבית נותר מתון למרות הצמיחה המהירה יחסית של המשק ופער הריבית שנפתח בין ישראל לארה"ב

   

  הערכות חטיבת המחקר של בנק ישראל אשר פורסמו ב-9 ביולי, מצביעות על תוואי העלאת ריבית מתון במיוחד. זאת, על אף פער הריבית שנפתח בין ישראל לארה"ב (שעומד כיום על כ-1.8% בין הריבית האפקטיבית של הפד וריבית בנק ישראל), וצפוי להמשיך להתרחב עד סוף 2019, ועל אף שהמשק המקומי צומח, וצפוי להמשיך לצמוח, בקצב מהיר יחסית, אשר, לפי בנק ישראל, דומה לפוטנציאל הצמיחה של המשק.

   

  הרמה הנוכחית של ריבית בנק ישראל משקפת ריבית ריאלית שלילית במשק המקומי מזה זמן רב.
  חוסר ההתאמה בין רמת הריבית הריאלית (הנמוכה) לקצב צמיחת הפעילות הכלכלית (המהיר) עלול להוביל, בפרט כשהוא נמשך לאורך זמן, לעיוותים בחלק מהמחירים היחסיים של נכסים כלכליים, דבר אשר מתבטא בשנים האחרונות בעיקר בעליית מחירי נכסים, ובפרט הנכסים הריאליים.

   

  עוד נושאים שעלו השבוע:

     

  • בנק ישראל: הריבית צפויה להישאר בסביבת שפל כל עוד סביבת האינפלציה אינה מבוססת בתוך היעד
  • שנת 2018 צפויה להסתכם בגירעון ממשלתי של כ-2.9% תוצר – בדומה ליעד הממשלתי לשנה זו
  • ירידה במספר כניסות התיירים ברביע השני של השנה, אם כי, הוא נותר גבוה בראייה היסטורית

   

  הסקירה הינה בפורמט PDF וניתנת לקריאה באמצעות תוכנת Adobe Reader
   

  להתקנת התוכנה >>