In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
   

  מאמרים

  גבולות האחריות של הבנק שפתח אשראי דוקומנטרי לטובת יצואן

  האם "הבנק המוציא" בודק את הסחורה שהתקבלה, על מה הוא מסתמך ומהם גבולות האחריות שלו?

  מאת: שרה יונגר

   

  כבנקאים אנו נשאלים לעיתים קרובות ע"י לקוחותינו היבואנים האם הבנק בודק באופן פיזי את הסחורה, במקביל לבדיקת הדוקומנטים שהוצגו לו במסגרת אשראי דוקומנטרי (א"ד) שפתח? התשובה היא אחת וחד משמעית: הבנקים בודקים ומשלמים על סמך הדוקומנטים בלבד!

   

  בנקים עוסקים במסמכים
  הבנק פועל על פי הכלל שקבוע ומעוגן בכללים האחידים לא"ד מאז ראשית ימיה של שיטת התשלום שנוצרה על בסיס מנהג הסוחרים. ה- UCP600 (הכללים האחידים לאשראים דוקומנטריים שנוסחו ע"י לשכת המסחר הבינלאומית ה- I.C.C) חוזר ומדגיש את כלל הברזל הזה בסעיף 5: "בנקים עוסקים במסמכים ולא בטובין או בשירותים או בביצוע שהמסמכים עשויים להתייחס אליהם".

   

  מהי אם כן אחריותו של "הבנק המוציא"?
  בנק הפותח אשראי דוקומנטרי חייב לשלם למוטב הא"ד את תמורת הדוקומנטים, בכפוף להתאמתם למספר תנאים:

  • להוראות האשראי
  • לתנאים הנובעים מהכללים האחידים של לשכת המסחר הבינלאומית ה- ICC
  • לתקן הבינלאומי של הנוהג הקיים בבנקים השונים

   

  מרגע שפתח את הא"ד לטובת המוטב, התחייבותו של "הבנק המוציא" היא מוחלטת ובלתי חוזרת ואינה תלויה עוד ביבואן.

   

  האוטונומיה של האשראי הדוקומנטרי
  עקרון חשוב נוסף הוא שהא"ד מנותק מהסכם המכר היסודי בין המוכר לקונה והוא אוטונומי לחלוטין. ההפרדה בין העסקה לבין הא"ד שנפתח היא כלל ברזל שנשמר בקפידה לאורך כל שנות קיומם של הכללים האחידים.

  ב-UCP600 ההפרדה הזו מודגשת בסעיף מספר 4: "אשראי הוא מטבעו עסקה הנבדלת מחוזה מכירה או חוזה אחר שעליהם הם עשויים להיות מבוססים. לבנקים אין כל נגיעה או מחויבות בחוזה כזה, גם אם התייחסות לכך כלולה באשראי...".

  משמעות הסעיף היא שהבנקים בודקים את הדוקומנטים מול תנאי הא"ד, התנאים הנובעים מהכללים האחידים והפרקטיקה הבנקאית הנהוגה בעולם, ובוודאי לא מול הפרופורמה או הסכם המכר.

  בדרך כלל ההתייחסות להסכם היסוד תהיה בדרישה המופיעה בסעיף "המסמכים הדרושים", כאשר בחשבון המסחרי נדרש להופיע מספר ההסכם או הפרופורמה וכן תאריך הוצאתם.

   

  שרה יונגר היא ראש ענף סחר בינלאומי ותשלומים בינלאומיים בבנק לאומי ויו"ר ועדת הבנקאות ICC ישראל.

  כניסה לחשבונך