In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
   

  מאמרים

  ההיסטוריה של כללים אחידים לאשראים דוקומנטיים

  מאת: שרה יונגר

   

  מטבע הדברים סחר בינלאומי מתבצע בין אנשים וגופים ממדינות שונות, הדוברים שפות שונות ובעלי רקע תרבותי שונה.
  כדי לצמצם בצורה ניכרת את הפרשנות בין הצדדים לעסקת הסחר הבינלאומי ולהקטין למינימום את התביעות המשפטיות בגלל אי הבנות, נולד הצורך ליצור מסגרת של כללים אחידים ובהירים שתהיה מקובלת בכל העולם.

   

   כך נולדו הכללים האחידים לאשראים הדוקומנטריים שנקראו UCP- Uniform Customers and Practice. הכללים האחידים נוצרו ע"י לשכת המסחר הבינלאומית
  ה- I.C.C שהיא ארגון העסקים הגדול ביותר בעולם. ארגון זה לקח על עצמו כבר בשנת 1911 לקדם ולעודד את הסחר הבינלאומי הגלובלי.

   

  מידי מספר שנים מפורסמים כללים חדשים עקב הצורך:

  1. להתאים את הכללים הקיימים להתפתחויות בענפי הבנקאות, ההובלה והביטוח.
  2. לנסח כללים ברורים ובהירים שימנעו ויכוחים בין בנקים ומשפטנים.
  3. לפשט את תהליך התשלום באמצעות האשראי הדוקומנטרי. זאת, ע" הורדת חלקם של הדוקומנטים הלקויים (כ- 70%, על פי בדיקת ה- I.C.C) הגורמים לסרבול התהליך ולעיכוב התשלום.

   

  רוויזיה מספר 6 בכללים האחידים יוצאת לדרך
  באוקטובר 2006 התכנסו בפאריז למעלה מ- 250 איש, חברי הנהלת לשכת המסחר הבינלאומית ה- I.C.C, חברי וועדות הבנקאות הלאומיות, משפטנים ונציגים מעולם ההובלה והביטוח. מטרת הכינס היתה לאישור רוויזיה בכללים האחידים לאשראים הדוקומנטריים ה- UCP500.

  המהדורה החדשה של הכללים האחידים שאושרה פה אחד סומנה בשם UCP600 והיא נכנסה לתוקף החל
  מה-1.7.2007.

   

  תהליך העבודה על הכללים החדשים, שארך 3.5 שנים, התמקד במספר מחלוקות עיקריות:

  • מי רשאי להוציא אשראי דוקומנטרי: האם רק בנקים או גם חברות עסקיות גדולות?
  • תיקונים באשראי דוקומנטרי: האם נכון להגביל בזמן את הודעת הסכמת "המוטב" לתיקון?
  • האם להתיר ניכיון/ הקדמת תשלום אם תנאי התשלום באשראי הינם תשלום דחוי (Deferred Payment)
  • האם להמשיך ולכלול את המונח "סיחור" (Negotiation) במסגרת הכללים החדשים
  • אופן בדיקת הדוקומנטים
  • מהו זמן סביר לבדיקת דוקומנטים על ידי הבנק?
  • האם יש לבדוק את כתובות "מבקש האשראי" ו"המוטב" בעולם הגלובלי?
  • עדכון סעיפי שטרי המטען: האם להשאיר את הסעיף המתייחס ב- UCP500 לשטרי מטען המוצאים על ידי משלחי מטענים?
  • מסמכי ביטוח: האם להשאיר את המושג "כל הסיכונים" (All Risks)

   

  קראו כאן מה אכן אושר ומה עוגן בסעיפים באשר לנקודות המחלוקת שהוזכרו.

   

  שרה יונגר היא ראש ענף סחר בינלאומי ותשלומים בינלאומיים בבנק לאומי ויו"ר ועדת הבנקאות ICC ישראל.

  כניסה לחשבונך