In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
   

  מאמרים

  סעיפי ההובלה ב- UCP6000

  מלחמה? שביתה? שטר מטען שתאריכו עבר את התאריך הנדרש באשראי הדוקומנטרי לא "יוכשר" אפילו בגללן

  מאת: שרה יונגר

   

  לא פחות מ-11 סעיפים ו-4 תתי סעיפים נוספים הוקדשו ב- UCP600, הכללים האחידים לאשראי הדוקומנטרי (א"ד),
  לנושא ההובלה על סוגיה השונים.

   

   כיצואן, אלה חלק מהתנאים שתידרש למלא על מנת שהמסמכים שעליך להציג, יתאימו לאשראי שתקבל לטובתך:

  • משלוחים חלקיים - אם לא חל איסור מפורש משלוחים חלקיים מותרים, גם אם לא צויין כך באשראי הדוקומנטרי.
  • 21 יום להצגת הדוקומנטים – הצגת המסמכים במסגרת האשראי הדוקומנטרי חייבת להתבצע לא יאוחר מ-21 ימים קלנדריים מתאריך שטר המטען (תאריך ה- On board), אך לא יאוחר מתאריך תוקף האשראי. 21 יום הם בבחינת ברירת המחדל.
   פעמים רבות אנו נוכחים בקיצור התקופה למספר ימים בודדים בא"ד, במקרים בהם יעד הטובין הוא קרוב וההובלה אורכת זמן קצר בלבד.
  • לא יתקבל איחור הנובע מכוח עליון – שביתות, מהומות, מלחמות, פעולות טרור וכדומה אינן סיבה להאריך את התאריך האחרון הנקוב בא"ד למשלוח הטובין!
   כלומר, שטר מטען הנושא תאריך המאוחר אף ביום אחד מהתאריך הנדרש באשראי, מהווה עילה לסירוב הדוקומנטים על ידי הבנק של היבואן.
   איחור באחד המשלוחים גורר ביטול כולל - אם נדרש באשראי משלוח במספר מנות (partial shipments required) ובפרקי זמן שהוגדרו באופן מדויק באשראי, ומשלוח כלשהו לא נשלח באותו פרק הזמן המותר לאותו משלוח, האשראי חדל להיות תקף לאותו משלוח ולמשלוחים הבאים!
   לדוגמא: באשראי נדרשו 3 משלוחים:
   1. לא יאוחר מ-1.4.2007
   2. לא יאוחר מ-1.7.2007
   3. לא יאוחר מ- 1.9.2007
   היצואן הציג שטר מטען עבור המשלוח הראשון שתאריכו 2.4.2007, הצגה לקויה זו רוקנה למעשה את כל האשראי מתוכן, ולא רק עבור המשלוח הראשון. כתוצאה מכך התבטלה ההתחייבות של הבנק שפתח את האשראי.
  • בדיוק אותם פרטים - כיום במסמכי הא"ד אין עוד צורך להקפיד על כך שהכתובת ופרטי ההתקשרות יהיו זהים לאשראי (הן של המבקש והן של המוטב), ובלבד שאלו מצויות באותה מדינה המופיעה בכתובת האשראי הדוקומנטרי.
   לעומת זאת, במסמכי ההובלה יש להקפיד הקפדה יתרה שפרטי ה- Notify יהיו זהים אחד-לאחד לכתובת ולפרטי ההתקשרות המופיעים בא"ד.

   

  שרה יונגר היא ראש ענף סחר בינלאומי ותשלומים בינלאומיים בבנק לאומי ויו"ר ועדת הבנקאות ICC ישראל.

  כניסה לחשבונך