DCSIMG
האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies והסרתם לחץ כאן.

עסקאות OTC על נכסים לא סחירים

עסקאות OTC- Over The Counter הן עסקאות פיננסיות ייחודיות הנתפרות במיוחד לצרכיו של כל לקוח.
הן אינן נסחרות בבורסה ומכאן שמן – "מעבר לדלפק". 

 

שימוש בעסקאות OTC משמש על-פי רוב לצורך:

  • גידור (נטרול) סיכונים הנובעים מהחשיפה לתנודות בריביות, שערי חליפין, שיעור האינפלציה, ומחשיפה לשוק האג"ח או לשוק המניות
  • פעילות ספקולטיבית
  • גיוון תיק ההשקעות

 

דוגמה לעסקת OTC על נכס לא סחיר
חברת "רואים קדימה", המחזיקה במנייה של חברה ישראלית מובילה, מעוניינת להגן על עצמה לטווח של 6 חודשים מהיום, באמצעות רכישת אופציית מעו"ף.

 

הבעיה: מאחר שאורך חיי אופציית מעו"ף הוא עד 3 חודשים, עבור החברה לא קיימת אופציה סחירה בבורסה למטרה זו.

הפתרון: אנשי חדר עסקאות ני"ע ישראליים יציעו לחברת "רואים קדימה" את אופציית ההגנה הרצויה.

היתרון: שקט נפשי בהשלמת העסקה הודות לקיבוע מחיר המניה אשר יוכל לרדת עד לסף מוגדר מראש.

 

בשל ייחודן של עסקאות OTC אנשי חדר העסקאות הם בעלי ניסיון רב ומומחיות בשוקי ההון, ומסוגלים בשל כך להציע לכל לקוח את העסקה המתאימה לצרכיו. חדר עסקאות ני"ע ישראליים עומד לרשותך בביצוע עסקאות OTC במגוון נכסי בסיס: מניות בודדות, מדדים סחירים, אג"חים עתידיים ועוד.

 

לתשומת ליבך: לעסקה מסוג זה יש היבטים משפטיים מורכבים אותם יש לבחון טרם ביצוע העסקה.