In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
   

  השירות מסייע בשליטה ובניהול המזומנים העתידי באופן מושכל ומיועד לקבלת תחזית תזרים מזומנים איכותית להשאיר יותר עבור העסק שלך!

   

  שירות תחזית תזרים מזומנים הינו שירות מתקדם מותאם ללקוח, המשלב בין נתוני הבנקים (לאומי ושאינם לאומי, בארץ ובעולם) מפורטל Cash Management  עם נתונים פנימיים ממערכות ERP של הלקוח באמצעות קליטת קבצים.

   

  השירות מאפשר ניהול יומי של תזרים המוזמנים, יצירת תחזית תזרים עתידית, קבלת התראה על חריגה צפויה בהתאם להתניות פיננסיות שיקבע הלקוח, ותחזית מתגלגלת המשלבת בין תזרים העבר לתזרים העתידי.

   

  המערכת כוללת יכולות פונקציונליות רבות, כגון: מסכי ניהול מתקדמים המציגים תמונת מצב, התראות ודוחות, ומאפשרים לבעלי תפקידים בחברה לראות תמונה פיננסית מורחבת באופן שיסייע בקבלת החלטות בצורה מהירה ונוחה.

   

  תועלות עיקריות

   

  • התאמה אישית של השירות בהתאם לסוג העסק והענף אליו משתייך העסק
  • הפקת תחזית תזרים מזומנים עתידית עפ"י פעילות החברה ויתרות הבנק
  • ניהול מחברת גזברות באמצעים טכנולוגיים מתקדמים
  • ניהול גזברי שוטף- השוואת פעילות יום עסקים בפועל לעומת המתוכנן באופן אוטומטי
  • כלי לניהול תחזית תזרים לטווח הקצר ולטווח הארוך
  • מנגנון התראות אוטומטיות על פעילות מבוקשת, כגון ניצול קווי אשראי עתידיים
  • ניתוח התזרים בדיעבד והפקת מידע מצטבר על פעולות החברה וביצועיה
  • ניתוח אשראי חייבים באופן מעמיק, וניתוח מגמות מהותיות בעסק
  • ניהול עסקאות מימוניות – הלוואות, פיקדונות, נגזרים
  • אחזור מידע גמיש ומתקדם עד שנה אחורה

   

  * השירות יינתן בכפוף לתנאי השירות.