In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
   

  שוק ההון והשקעות

   

  חטיבת שוקי הון הוקמה כדי לאפשר ללאומי לתת לך, הלקוח, פתרון כולל וייחודי לצרכייך. חטיבת שוקי הון היא הגוף המוביל בישראל שבו כל הפעולות הקשורות למסחר בנזילות, למסחר בסיכוני שוק, ולתיווך בניירות ערך ובמכשירים פיננסים בארץ ובעולם, מתבצעות בכתובת מקצועית אחת, כשהן שלובות זו בזו. התמודדות עם אתגרי התנודות בשערי ריבית בארץ ובעולם, תנודות בשערי חליפין בין המטבעות השונים, ותנודות במחירי ניירות ערך ובמכשירים פיננסים אחרים - היא בלב העשייה של החטיבה.


  מומחי חטיבת שוקי הון עובדים בשיתוף פעולה הדוק עם מנהלי הלקוחות ויועצי ההשקעות בכל החטיבות העסקיות כדי לתת פתרון מלא ומותאם לצרכייך הייחודיים.


  תחומי הפעילות של מומחי החטיבה הם:

  • ניהול הנוסטרו של לאומי – השקעות האמצעים הכספיים העצמיים של הבנק במכשירי ההשקעה סחירים (ני"ע ונגזרים) ולא סחירים (דוגמאות פיקדונות בבנקים)
  • ניהול חשיפות הבנק לסיכוני השוק – כולל ניהול חשיפות בסיס, ריבית ונזילות
  • ניהול חדרי עסקות – כולל מתן שירותי מסחר לכל סוגי הלקוחות, במטבעות, בני"ע ובנגזרים
  • ניהול מחירים – קביעת מחירי מעבר ותמחור עסקאות פיננסיות מיוחדות
  • פיתוח מכשירים פיננסים מתקדמים
  • פעילות מול בנקים בארץ ובחו"ל
  • ריכוז הפעילות הבנקאית של לקוחות שעיקר פעילותם בשוק ההון - מוסדיים, בנקים זרים, מנהלי תיקים, לקוחות מעו"ף

   

  כלקוח בעל פעילות ענפה ומתמשכת בניירות ערך ו/או במכשירים פיננסיים תוכל ליהנות מקשר ישיר ויזום מצד מומחי חדרי העסקות של הבנק, כל זאת בהתאמה לאופי פעילותך ולצרכיך.

   

  כניסה לחשבונך