In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
   

  ענפי משק בישראל

  ענף שירותי מידע ותכנה

  אפריל 2017

  סקטור טכנולוגיות המידע (ICT) מקבץ בתוכו את הפעילות בענפי התעשייה והשירותים המקדמת מידע בעזרת אמצעים אלקטרוניים (עיבוד, הכנה, העברה, שידור והצגה). 

   

  • סך המכירות בשוק ה-IT בישראל צפוי לעלות בכ-4.6% בשנת 2017, בהובלת תחומי השירותים והתכנה. להערכתנו, יתרמו לכך הביקושים מהמגזר הפיננסי והממשלתי והתרחבות הפעילות בתחומים הצומחים, כגון מחשוב הענן וה-BI.
  • יחד עם זאת, התחרות הגבוהה בין הקבוצות הגדולות צפויה להימשך ולדחוק את מחירי השירותים כלפי מטה. כל זאת, בד בבד עם עלייה בשכר העובדים וביקו של עובדים הגדול מההיצע.
  • נתוניה מקרו מעידים על חוזקו של ענף שירותי תכנות וייעוץ מחשבים. היצוא הענפי עלה ב16.5%- בשנת 2016. בנוסף, מספר המועסקים בענף גדל בהתמדה, בעוד שבענפי תעשייה בסקטור ה-IT מספר המועסקים קטן.
  • הקונסלידציה בתת הענף שירותי ה-IT נמשכת. בשנת 2016, בדומה לשנים קודמות המשיכו הקבוצות הגדולות לרכוש חברות קטנות ולהתרחב לתחומי פעילות חדשים. כל זאת,כחלק מענף ראשי שבו 86% מהפדיון מרוכז בידי 6% מהעוסקים (לפי נתוני שנת 2015).
  • נתוני הדוחות הכספיים של החברות בתת הענף שירותי המידע מצביעים על עלייה בשיעורי הרווחיות התפעולית והנזילות ועל ירידהברמת המינוף בשנת 2016, ומעידים אף הם על מגמה חיובית.