In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
   

  מימון בנקאי לחלוקת דיבידנד מוטב

  לאומי מציע ללקוחותיו העסקיים הלוואה ייחודית בעקבות חוק ההתייעלות הכלכלית 2017*, במקרים של חלוקת דיבידנד מוטב, עם תנאי פריסה אטרקטיביים.

   

   

  למי מיועדת ההלוואה?

  ההלוואה מיועדת לבעלי מניות מהותיים** אשר יממשו את זכותם לחלוקת דיבידנד מוטב, עד ליום 30 בספטמבר 2017, בכפוף להנחיות "חוזר מס הכנסה 1/2017 – רשות המסים" (מצורף קישור).

   

   

  מהו דיבידנד מוטב?

  במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית, על מנת לאפשר לבעלי המניות המהותיים להיערך לחקיקה החדשה, ניתנה האפשרות לבצע משיכת  "דיבידנד מוטב". בחברות בהן צבורים רווחים שלא חולקו עד למועד כניסת החוק, נקבע לתקופה קצובה המתחילה ביום 1 בינואר 2017 ומסתיימת ביום 30 בספטמבר 2017 כי שיעור המס יעמוד על 25% במקום  30% . כמו כן חלוקת הדיבידנד המוטב לא תמוסה במס יסף בשיעור 3%.

   

  מאחר ומדובר בחלון הזדמנויות קצר ובהליך מיוחד מול רשות המסים, מומלץ להקדים ולהתייעץ  עם רואה החשבון שלכם על מנת לבדוק את זכאותכם למשיכת דיבידנד מוטב.

   

   

  מאפייני ההלוואה

  • תקופה: עד 60 חודשים
  • ריבית: שני מסלולים - קבועה או משתנה
  • דחייה: דחייה הקרן תתאפשר עד ל - 6 חודשים בכפוף להחלטת הסניף

   

  לחצו כאן להוראת השעה של רשות המיסים לחצו כאן להוראת השעה של רשות המיסים

   

  לפרטים נוספים פנו לבנקאי שלכם בסניף לאומי

   

  *חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017-2018), תשע"ו – 2016

  ** בעל מניות מהותי - מי שמחזיק, במישרין או בעקיפין, לבדו או יחד עם אחר, ב-10% לפחות באחד או יותר מסוג כלשהו של אמצעי השליטה בתאגיד

   

  הבהרות

  • הכתוב אינו מהווה יעוץ מס או יעוץ משפטי. מומלץ לקבל ייעוץ פרטני בטרם נטילת ההלוואה
  • הלוואות יינתנו לבעלי עסקים בהתאם לשיקול דעת הבנק
  • העמדת ההלוואה, סכומה ובטחונות כפופים לקריטריונים הנהוגים בבנק
  • תנאיי ההלוואה ייקבעו ע"י הבנק ויפורטו בהסכם שייחתם עם הלקוחות
  • פרטים מלאים ומחייבים בסניפי לאומי
  • פרסום זה אינו מהווה הצעה או התחייבות להעמדת אשראי
  • אי עמידה בפרעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל