In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
   

  ענפי משק בישראל

  ענף ייצור גומי ופלסטיק

  מאי 2017

  ענף הגומי והפלסטיק הוא ענף תעשייתי המסווג לפי עוצמה טכנולוגית כענף המשלב טכנולוגיה מעורבת מסורתית. בענף הגומי והפלסטיק מייצרים מגוון רחב של מוצרים המשמשים רבות את ענפי הנדל"ן, החקלאות, תעשיית הרכב ועוד.

   

  • נתוני המקרו של הענף ייצור גומי ופלסטיק הפגינו חוזק לכל אורך שנת 2016 בדגש על הייצור התעשייתי. זאת, ככל הנראה, הודות למחיר הנפט הנמוך ששרר בתקופה זו, להתייעלות בייצור ובמידה מסוימת לעלייה במחירי המתכות.
  • היצוא לארה"ב, במונחים נומינליים, הוסיף להתחזק בשנת 2016, בעוד שהיצוא לאיחוד האירופי (שוק היעד הגדול ביותר) נותר על כנו.
  • מספר אינדיקטורים מהתקופה האחרונה מצביעים על היתכנות גבוהה לבלימה של התנופה שנרשמה בשנת 2016, ובראשם- עליית מחיר הנפט, שצפויה להימשך, והירידה במדד הנפח של יבוא חומרי הגלם. בהמשך לכך, ברביע הראשון של שנת 2017 נרשמה ירידה במדד המכירות ובמדד הייצור התעשייתי, בהשוואה שנתית.
  • היחסים הפיננסים של החברות הציבוריות מצביעים על שיפור בהכנסות וברווחיות בשנת 2016. גם ההרעה שנרשמה ביחסי הנזילות וברמת המינוף של החברות נראית כהתאמה סבירה לאחר ששנת2015 הייתה מוצלחת מאוד, כך שעל אף השחיקה ביחסים אלו הם עודם מצויים ברמות הולמות וגבוהות בהשוואה היסטורית.