In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
   

  הנחיות ללקוח עסקי- הגשת בקשה מקוונת להעברת פיקדון ני"ע לבנק/גוף פיננסי אחר

   

  לקוח יקר!
  להלן הנחיות להגשת בקשה מקוונת להעברת פיקדון ניירות ערך לבנק/גוף פיננסי אחר:

   

  1. בהעברה לבנק אחר בחו"ל נדרש להשלים את הפרטים הבאים: שם בנק, שם מדינה, כתובת הבנק, מספר פיקדון ניירות ערך, שם בעל הפיקדון, פרטי איש קשר בבנק בחו"ל (שם, מספר טלפון, מספר פקס, דוא"ל)
   *להשלמת הפרטים בצורה מלאה יש חשיבות רבה על מנת שנוכל לתאם ביעילות את העברה מול הבנק המקבל
  2. בהעברה לישות זהה יש לצרף אישור בעלות חשבון המקבל
  3. בהעברה לקרוב משפחה דרגה א' (בעל/אישה, בן/בת עד גיל 18) יש לצרף צילום ת.ז. + ספח
  4. בהעברה לקרוב (אח/אחות, אם/אב, סב/סבתא, צאצא/צאצא של בן הזוג, צאצא של אח/אחות, אח/אחות של הורה, בן זוג של אח/אחות, בן זוג של אם/אב, בן זוג של סב/סבתא, בן זוג של צאצא/צאצא של בן זוג, ידוע ציבור) יש לצרף טופס הצהרה העברה�לקרוב טופס הצהרה העברה לקרוב חתום ע"י המעביר והמקבל
   חשוב! בהיעדר חתימה על ההצהרה, העברת ני"ע תחשב כאירוע החייב בניכוי מס במקור באופן הבא:
   בפיקדון המעביר- ההעברה תחשב כמכירה חייבת בניכוי מס במקור, חישוב אירוע המס יהיה על פי התמורה המחושבת לפי שער סגירה של הנייר ביום העברה.
   בפיקדון המקבל- שער עלות הנייר יהיה אפס. המשמעות – המס על הרווח בפיקדון המקבל יחושב החל מהשקל הראשון.
  5.   בהעברה לישות שונה - העברת ני"ע הינה אירוע מס.
   בפיקדון המעביר- ההעברה תחשב כמכירה חייבת בניכוי מס במקור, חישוב אירוע המס יהיה על פי התמורה המחושבת לפי שער סגירה של הנייר ביום העברה.
   בפיקדון המקבל- שער עלות הנייר יהיה אפס. המשמעות – המס על הרווח בפיקדון המקבל יחושב החל מהשקל הראשון.
  6. קרנות נאמנות-לא ניתן לבצע העברה של קרנות נאמנות לרבות קרנות גידור בנאמנות בישות שונה לגוף פיננסי אחר 
  7. לאחר השלמת כל פרטי הבקשה וצירוף המסמכים הרלוונטיים הבקשה תועבר לאישור בנקאי שיצור אתך קשר להשלמת התהליך. יש לוודא שהטלפונים המעודכנים במערכות הבנק תקינים. 
  8. בהתאם לסוג העברה ייגבו עמלות כמוצג בתעריפון הבנק או בכפוף להטבות אישיות 
  9. לתשומת ליבך לא ניתן להעביר שברי ניירות ערך 

      

   

  כניסה לחשבונך