In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
   

  ענפי משק בישראל

  ענף ההלבשה

  יולי 2017

  ענף האופנה מאופיין בשנים האחרונות בדינמיות רבה הכוללת כניסה של רשתות זרות, עליה במספר המותגים, רכישות ומיזוגים, גידול במספר הקניונים ושטחי המסחר ועוד.

   

  תקציר:

  • התחרות העזה בענף מסחר בהלבשה, המתבטאת בריבוי שחקנים, מונעת מסביבת המחירים לעלות, על אף הביקוש האיתן למוצרי הלבשה.
    
  • הקמעונאיות המקומיות מנסות להגדיל את הכנסתן באמצעות מיזוגים ורכישות והרחבת תמהיל המותגים המוצעים על ידם. אולם, בשונה משנים עברו, נראה כי הן נוהגות במשנה זהירות, ומצמצמות מותגים וסניפים בלתי רווחיים, כך שמגמת התרחבות היקף הסניפים שהתרחשה בשנים האחרונות נבלמה.
    
  • הקמעונאיות הזרות, שפועלות באמצעים מקוונים, נהנות מתמחור נוח, הנובע ממדיניות המיסוי המקומית. מה שמקשה עוד יותר על השחקנים המקומיים, שחלקם כלל לא מחזיקים בפלטפורמת מכירה מקוונת.
    
  • ענף ייצור הלבשה מוסיף להציג נתוני מקרו חלשים על רקע החיסרון היחסי של ענף זה אל מול יצרנים בארצות בעלות כוח אדם זול.
    
  • הדוחות הכספיים של חברות ההלבשה )מסחר וייצור( הציבוריות מצביעים על שחיקה ברווחיות התפעולית, ככל הנראה על רקע עלייה בהוצאות השכר והשכירות, כתוצאה מפתיחת סניפים מואצת בשנים האחרונות והעלאת שכר המינימום. בנוסף, רמת המינוף של החברות הללו מצויה בעלייה ואילו יחסי הנזילות במגמת ירידה.