In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
   

  תעריפי עמלות

   

  הטבות בביצוע פעולות באינטרנט ליחידים ועסקים קטנים: 

   

   

    הטבה
  העברות כספיות  
  העברה לחשבון אחר - בלאומי או בבנק אחר 1.65 ש"ח
  העברת זה''ב במהלך אותו יום העסקים (תוך יומית) הטבה של 30% על עמלת העברה
  העברה לחשבונות אחרים ברשימת חשבונות הטבה של 70% בהעברות ברשימה (לרבות משכורות)
     
  תשלום חשבונות פטור מדמי גבייה בגין תשלום שובר
     
  שיקים  
  הזמנת פנקסי שיקים הטבה של 20% עבור הזמנת פנקסי שיקים רגילים
  צפייה בתצלומי שיקים פטור
  הוראה לביטול חיוב שיק הטבה של 20% על עמלת ביטול שיקים
     
  הלוואת דיגיטל*

  פטור מדמי טיפול באשראי

     
  המרת מטבע חוץ (קניה ומכירה) הטבה של 20% על עמלת חליפין
  המרה משקלים למט"ח בכל הפעולות המצויינות כאן
  המרה ממט"ח לשקלים  
  המרה ממט"ח למט"ח  
     
  העברות מטבע חוץ הטבה של 10% בעת ביצוע העברה ללקוחות סחב"ל
  העברה לחו"ל  
  העברה לבנק אחר בארץ  
     
  סחר בינלאומי הטבה של 10% על הפעולות המצוינות כאן
  פתיחת אשראי דוקומנטרי  
  תיקון אשראי דוקומנטרי  
  הסבת שטר מטען  
  ביצוע תשלום דחוי של דוקומנטים לגביה  
  תשלום באמצעות חשבון פתוח  
     
  מסחר בניירות ערך ישראליים
  אתר לאומי טרייד
   
  קניה/מכירה

  עמלות מסחר מופחתות בביצוע פעולות בניירות ערך ישראליים
  ביצוע פעולות באמצעות לאומי טרייד בניירות ערך הנסחרים בבורסת ת"א מחוייב בעמלה מופחתת
  ביחס לביצוע פעולות אלו באמצעות הסניפים, בכפוף לעמלת מינימום. לקוחות המקבלים הטבות אחרות, ייהנו מההטבה הגבוהה מביניהן.
  לצפייה בתעריפון העמלות>>

  ביטול / שינוי / אי-ביצוע הוראה פטור מעמלות שינוי/ביטול ואי ביצוע פעולות
  פעולות שינוי/ביטול באמצעות האתר או פעולות שלא בוצעו פטורות באופן מלא מתשלום עמלה
  (לשם השוואה העמלה הקבועה בתעריפון בגין ביצוע פעולות שינוי/ביטול בסניף כרוך בעמלה בסך 25 ש"ח).
     

  מסחר בניירות ערך זרים

  אתר לאומי טרייד

   
  *אי עמידה בפרעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל