In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
   

  שמאות מקרקעין

  יחידת השמאות מספקת שירותים מקצועיים לכלל חטיבות הבנק העסקיות.

  היחידה כוללת שמאי מקרקעין מוסמכים והיא מספקת שירותים מקצועיים לכלל היחידות העסקיות בבנק.

   

  בין תפקידי היחידה: 

  ביקורת שומות שנערכות ע"י שמאים חיצוניים לנכסי נדל"ן המיועדים לשמש כבטוחה למתן אשראי, ייעוץ שוטף בכל הקשור לשעבוד ומימוש בטחונות נדל"ן, תפעול שוטף של רשימות השמאים החיצוניים והקמת מאגר נתונים איכותי של עסקאות נדל"ן .

   

  תשובות לשאלות נפוצות בשמאות מקרקעין / רון מזור, מנהל תחום שמאות מקרקעין

   

  לאיזה צורך נדרש להעריך שווי של נכס?

  כיוון שנכס המקרקעין שבבעלותך יכול לשמש כבטוחה נדל"נית להחזר הלוואה שלקחת, יש חשיבות גדולה להערכת שווי הזכויות שלך בנכס ובחינה איכותית של כל ההיבטים הקשורים בו כגון ההיבט הפיזי, הקנייני, התכנוני ועוד.
  לצורך כך מבקש הבנק הערכת שמאי אשר במסגרתה בודק שמאי המקרקעין את מכלול ההיבטים כאמור הקשורים לנכס המשועבד.

   

  איך אני בוחר את השמאי שיעריך את הנכס?

  לבנק לאומי יש רשימה סגורה של כ-60 שמאים שחתומים על חוזה התקשרות מול הבנק. אם הבנק מבקש להעריך את שווי הנכס שלך, תדרש להמציא שמאות של שמאי מרשימת השמאים של הבנק.

   

  האם אני יכול לספק לבנק חוות דעת של שמאי מטעמי?

  באופן עקרוני הבנק מקבל רק הערכות שווי של שמאים אשר התקשרו עימו. לכן הבנק לא יקבל שמאויות של שמאים שלא נמצאים ברשימת השמאים של הבנק.

   

  בחרתי שמאי. מי מאשר את חוות הדעת שלו?

  לאחר ביצוע הערכת השווי היא עוברת לבדיקה ע"י תחום השמאות, הגורם המקצועי בבנק אשר בוחן את טיבה ואיכותה ובסמכותו לאשר או לדחות אותה.

   

  האם ישנן חוות דעת שלא מתקבלות?

  לעיתים הגורם המקצועי בבנק לא מקבל את הערכת השווי שהמציא הלקוח. הדבר נכון בעיקר כאשר את השמאות ביצע שמאי שאינו נמנה עם רשימת השמאים של הבנק או שהשמאות נערכה למטרה שונה מבטוחה לאשראי בנקאי.

   

  באיזה מטבע נקבע שווי הנכס?

  השמאות אמורה לשקף את שוק הנדל"ן, וככזה עם מעבר שוק הנדל"ן בישראל לקביעת שווי הנכסים במונחים שקליים, עבר גם הבנק להשתמש בשמאויות הנקובות בשקלים בלבד.

   

  מהו אחוז ההישענות של הבנק על נכס נדל"ני?

  אחוזי ההישענות של הבנק על נכס נדל"ן הינם פונקציה של סוג הנכס ומיקומו.
  ככל שהנכס סחיר יותר וממוקם במיקום מרכזי ומבוקש, כך יכול הבנק להישען באחוזים גבוהים יותר על הנכס.

   

  האם לצורך קבלת אשראי כנגד בטוחה ניתן להשתמש בהערכת שווי שלא ניתנה למטרה זו?

  הערכות שווי מבוצעות למגוון מטרות כגון עבור הדוחות הכספיים, לצורך קביעת היבטים מיסויים ועוד.
  המתודולוגיה בה נוקט השמאי בהערכת נכס יכולה להשתנות ממטרה אחת לשניה, ולכן הבנק מקפיד לקבל הערכות שווי שהוצאו למטרת בטוחה לאשראי בנקאי בלבד, לזכויות המשועבדות לבנק בלבד.

   

  מומלץ לעיין גם בנושאים הבאים:

   

  כניסה לחשבונך
   
  תמיכה באתר גלישה ישירה