In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
   

  מימון פרויקטים

  תשובות לשאלות נפוצות במימון פרויקטים

   

  מהו תפקיד ענף מימון פרויקטים ותכניות השקעה?

  הענף בוחן בקשות למימון השקעות שמופנות אליו: הקמה או רכישת עסק חדש, הרחבת עסק קיים או הקמה ותפעול של פרויקט מכוחו של הסכם זיכיון או רישיון. למעט מקרים חריגים, הענף אינו מטפל בהשקעות נדל"ניות.

   

  האם הענף בוחן גם פרויקטים בחו"ל?

  כן, במידה ויש הצדקה עסקית לבדיקה מעין זו.

   

  כיצד מגישים בקשה למימון השקעה?

  בקשות למימון השקעות מגיעות באמצעות סניפי העסקים של הבנק / קווי עסקים . בקשה למימון מגורם שאינו לקוח הבנק יכולה להיות מוגשת ישירות לענף מימון פרויקטים שיקשר בין מגיש הבקשה לענף/ סניף רלבנטי.

   

  כיצד נבחנת תכנית השקעה?

  מאחר ולאגף מוגשות תכניות השקעה מתחומים עסקיים שונים ומגוונים, תהליך הבדיקה כולל את ההיבטים הבאים:

  • לימוד מעמיק של הפרויקט/ העסק/ ההשקעה ותחום הפעילות
  • הרגולציה הרלבנטית
  • הטכנולוגיה המעורבת
  • היכולת הניהולית של היזמים
  • חסמי הכניסה
  • כושר יצור עולמי/ ענפי
  • ועוד ...

  לאחר לימוד מאפייני ההשקעה נבנה תזרים מזומנים צפוי לתרחיש הפעילות הסביר וממנו נגזור את היקף המימון האופטימלי.

   

  מה ההבדל בין תכנית השקעות להסכם BOT?

  תכנית השקעות מתייחסת להשקעה בנכס שנמצא בבעלות החברה.
  הסכם BOT הוא הסכם של הזכיין עם מדינה, רשות ממשלתית או עיריה שמקנה לו זכויות שימוש בנכס אך לא בעלות עליו.הזכויות והחובות של הזכיין, מזמין העבודה והבנק נובעים אך ורק מהסכם הזיכיון.

  בישראל, הקמת מתקן ההתפלה באשקלון הינה דוגמא להסכם BOT של המדינה עם חברת VID - בעלת המתקן, שמקנה לה זכויות שימוש במתקן ל-28 שנה, שלאחריהן הוא יעבור לחזקת המדינה.

  קיימים מצבי ביניים בהם חברה פרטית היא בעלת הנכס הנרכש, אך פרטי ההתקשרות נושאים מאפיינים דומים להסכם BOT. למשל חברה הפועלת תחת רשיון ורגולציה מחמירה כגון תחנת כח, או קבלן משנה של יצרן אחר המחוייב לספק מוצר מסויים לפי תנאי התקשרות קשיחים, כאשר אין לו בעלות על הציוד או התבנית מסיבות שונות.

   

  מהו פרויקט ללא זכות חזרה ללקוח NON RECOURSE?

  זהו פרויקט המוקם כיישות משפטית נפרדת שהוקמה במיוחד לצורך זה, כאשר זכות החזרה של הבנק לבעלי החברה היעודית, מוגבלת או לא קיימת כלל. 

  כניסה לחשבונך