In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
   

  טפסים להורדה

  טפסים להורדה
   

  באפשרותך להוריד ולהדפיס בקלות מגוון טפסים המשמשים אותך כלקוח עסקי

   

  כדי להעביר טופס לבנק יש להדפיסו, למלאו, ולשלוח אותו אלינו (באמצעות פקס, שליח, דואר וכו').

  באפשרותך גם לשמור את הטפסים במחשבך לעת הצורך. הטפסים נפתחים כקבצים מסוג pdf.

   

   

  סחר בינלאומי

  טופס למילוי בהקלדה (משלוח בפקס)

   

  יש למלא את פרטי הטופס, להדפיס ולחתום עליו ולשלוח אותו אלינו באמצעות הפקס, שליח או דואר.

   

  טופס 324-36 : בקשה להעברת מט"ח לחו"ל או לבנקים מקומיים

  * לצפיה מיטבית יש לפתוח את הטופס בדפדפן כרום או אקספלורר 9 ומעלה.

   

  טפסים שאינם מקוונים

   

  יש להדפיס את הטופס, למלא את פרטיו, לחתום עליו ולשלוח אותו אלינו באמצעות הפקס, שליח או דואר.

   

   

  624-36 העברת מט"ח לחו"ל ולבנקים מקומיים גרסה מונגשת 624-36 העברת מט"ח לחו"ל ולבנקים מקומיים(נוסח אנגלית)

  341-17 גביות ייצוא גרסה מונגשת 341-17 גביות ייצוא

  311-17 בקשה לפתיחת אשראי דוקמנטרי 311-17 בקשה לפתיחת אשראי דוקמנטרי

  384-24 שינוי לאשראי דוקומנטרי גרסה מונגשת 384-24 שינוי לאשראי דוקומנטרי

  340-18 שטר חוב בעסקאות א"ד יצוא גרסה מונגשת 340-18 שטר חוב בעסקאות א"ד יצוא

  318-44 עסקאות בתקשורת לטובת צד שלישי - רשימת מוטבים בסחר בינלאומי גרסה מונגשת 318-44 עסקאות בתקשורת לטובת צד שלישי - רשימת מוטבים בסחר בינלאומי

  324-36 בקשה להעברת מט"ח לחו"ח או לבנקים מקומיים גרסה מונגשת 324-36 בקשה להעברת מט"ח לחו"ל או לבנקים מקומיים

  2513-2 הצהרה בדבר תשלום לתושב חוץ הפטור מניכוי ממס במקור 2513-2 הצהרה בדבר תשלום לתושב חוץ הפטור מניכוי ממס במקור

   

   

  להלן הנחיות לצורך הוספת מורשה מידע/מידע והזנת נתונים בחשבונות תאגיד:

  • יש למלא את הפרטים על גבי 'טופס להוספת מורשה מידע והזנה' טופס להוספת מורשה מידע והזנה למילוי וחתימה טופס להוספת מורשה מידע והזנה למילוי וחתימה

  •  בעמוד 2 יש לחתום עפ"י הרכב המורשים (כפי שהוגדרו בפרוטוקול חברה) לכל דבר ועניין ללא הגבלה בסכום כולל חותמת, להוסיף תאריך, ולציין שמות המורשים.

  • יש לצרף צילום ת.ז וספח של מורשה המידע. באם התעודה ביומטרית, יש לצרף גם את צילום גב התעודה.

  • באם מורשה המידע הינו תושב חוץ, יש לצרף צילום דרכון בתוקף + תעודה מזהה נוספת.

  • יש להחזיר את המסמכים החתומים לתיבת המייל  Information.rights@bankleumi.co.il

  • באם מדובר על מס' חשבונות, יש להקפיד על ביצוע ההנחיות עבור כל חשבון בנפרד.

   

   

  לאחר קבלת המסמכים חתומים כדבעי, ימסרו למורשה/ים החדש/ים שם משתמש וסיסמא. 

   

   

  לצורך הסרת מורשה מידע בחשבונות תאגיד, יש למלא את הטבלה בעמוד 2 למעלה.