In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
   

  מערך בניה ונדל"ן

  לאומי הינו הבנק המוביל בישראל במימון פרויקטי נדל"ן בארץ ובחו"ל.

  מערך בניה ונדל"ן בלאומי מציע מגוון שירותים ייחודיים תוך התמחות ומקצועיות רבת שנים בענף הנדל"ן.

   

  בין אם הינך משקיע, יזם או קבלן ביצוע, ובין אם מדובר בפתרון מימון מורכב או פשוט, לזמן קצר או ארוך, 

  נדע להתאימו עבורך.

   

  למינוף הנכסים ולמימון פעילותך, חוברים יחד החוסן הפיננסי של לאומי, ניסיון וראייה בינלאומית רחבה וליווי צמוד ותומך בכל שלב.

   

  מערך בניה ונדל"ן מורכב משלוש יחידות: סקטור חברות בניה, סקטור קבלנים וענף תשתיות לאומיות. 

  מולך, כלקוח, עומד מנהל קשרי לקוחות בכיר, המרכז עבורך את כלל הטיפול הבנקאי בלאומי.

   

  היחידות במערך בניה ונדל"ן הן:

   

  • סקטור חברות בניה – הסקטור מספק מגוון רחב של שירותי בנקאות ללקוחות הגדולים במשק בתחום הבניה והנדל"ן בישראל. בנוסף אחראי הסקטור על ליווי משקיעים ישראלים בפעילות נדל"נית בחו"ל באמצעות שלוחות לאומי ברחבי העולם.

   

  • סקטור יזמות נדל"ן – הסקטור מתמחה במתן שירותים ליזמים ולקבלני ביצוע מהגדולים במשק ועד לדרג הביניים (Middle Market). הסקטור כולל כ- 4 ענפים עסקיים הפועלים בעיקר במימון פרויקטי מגורים ברחבי הארץ.
   אנשי הסקטור צברו ניסיון רב בליווי של פרויקטים רבים במקביל וגאים ביחסים ארוכי טווח עם לקוחותיהם.

   

  • סקטור תשתיות - סקטור תשתיות הינו בעל התמחות ייחודית בניהול והובלת מימון לפרויקטים בתחום התשתית והביצוע וכן בלווי חברות ביצוע ותשתית. הסקטור מרכז את הטיפול בתחומים אלו בבנק ומורכב משני ענפים:  
   - ענף תשתיות לאומיות - ענף המתמחה במימון פרויקטים לאומיים רחבי היקף ובעיקר בפרויקטים המבוצעים בשיתוף פעולה בין המגזר הממשלתי למגזר הפרטי (PPP- Public Private Partnership) בתחום התחבורה (כבישים, רכבות), אנרגיה (תחנות כוח, הפקת גז טבעי והפצתו), אנרגיה ירוקה (מקבצים סולאריים), הקמת מתקני התפלה ועוד.
   - ענף קבלני ביצוע ותשתית- הענף מתמחה בלווי חברות ביצוע הפעילות בתחום התשתיות (עבודות עפר, כבישים, מדרכות, קווי מים וביוב). היקפי המימון משתנים בהתאם לסוג הפרוייקט ובהתאם לגודלו וכן בהתאם להקצאת תקציב ההשקעה הממשלתי / ציבורי - באמצעות פרסום מכרזים.

   

  חבילות מימון

  • ליווי בניה למגורים בישראל ובחו"ל - ליווי נדל"ן רב שלבי (מימון קרקע ובניה בשלבים) תוך מעקב שוטף ותשומת לב פרטנית. הליווי כולל הנפקת ערבויות ושוברים לרוכשי דירות.
  • מימון עסקאות קומבינציה - טיפול בעסקאות בהן בעל הקרקע מוסר חלק מהקרקע לקבלן או יזם, ובתמורה מקבל שירותי בניה על החלק שנותר בבעלותו.
  • מימון נכסים מניבים בישראל ובחו"ל - מימון פרויקטים בעלי כושר החזר חוב ומימון נדל"ן להשקעה שמניב הכנסות מדמי שכירות: בניני משרדים, מרכזים מסחריים, מבני תעשייה ואחסנה, מקבצי דיור, בתי אבות ועוד.
  • מימון חברות אחזקה - מימון חברות שמחזיקות בסגמנטים שונים של נכסי נדל"ן לצרכי השקעה לעיתים בפיזור על פני מספר מדינות.
  • מימון קבלני תשתית - מימון בשיטות Design & Build ו- Project Loan בתשתיות תחבורה, הקמת תשתיות לשכונות מגורים, תקשורת, חשמל ואנרגיה, מים וביוב.
  • מימון קבלני ביצוע - מימון וליווי פעילות של קבלני ביצוע, בין היתר באמצעות הוצאת ערבויות ביצוע ואחרות להקמת פרויקטים למגורים, בניה שלא למגורים (בעיקר מסחרי) והקמתם של מבני ציבור.
  • מימון תשתיות לאומיות (Project Finance)  - המימון ניתן לפרויקטים תשתיתיים גדולים המוקמים בעיקר בענפי תחבורה, התפלת מים, חשמל, אנרגיה חלופית והפקה והובלת גז. במימון זה מיושמת מדיניות של שיתוף פעולה בין הסקטור הציבורי לפרטי (P.P.P- Public Private Partnership) כאשר על פי שיטה זו, מועבר נטל המימון, התכנון, ההקמה וההפעלה של פרויקטים גדולים ועתירי השקעה, אל כתפי הסקטור הפרטי, באמצעות זיכיון ארוך טווח של עד 30 שנה.
  • המימון מתבצע בשיטות שונות:

                  B.O.T - מימון משלבי ההקמה, התפעול והמסירה.
                 B.O.O - מימון משלבי ההקמה, התפעול והבעלות.
                   P.F.I - מימון פרויקט כנגד תשלום קבוע מהמדינה.

  • הלוואות נוספות: הלוואות גישור, הלוואות רכישה, מימון חוזר (Refinancing), רכישת השתתפויות מול שלוחות והלוואות סינדיקט מול גופים פיננסים מובילים בעולם.
   *אי עמידה בפרעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל

   

  ליצירת קשר ורשימת בעלי התפקידים במערך בניה ונדל"ן

   

   

   

  כניסה לחשבונך
   
  תמיכה באתר גלישה ישירה