In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
   

  מאמרים

  הכללים האחידים לאשראים דוקומנטריים

  במה שונה הגרסה החדשה UCP600 לעומת הגרסה UCP500

  מאת: שרה יונגר

   

  לשכת המסחר הבינלאומית, ה- ICC, מינתה כח משימה בינלאומי מיוחד לעידכון הכללים האחידים לאשראים דוקומנטריים
  ה- UCP500. עבודת הוועדה התמקדה בהבהרת הסעיפים, פישוט השפה וצמצום ההיתכנות להצגת פרשנויות שונות,
  במיוחד בהיבטי התאמת הדוקומנטים לתנאי האשראי.

   

  הצורך בעדכון כללי ה-UCP500 הגיע לאחר 12 שנים שבמהלכן לא פחות מ- 58% מחוות הדעת הרשמיות שפורסמו התייחסו
  ל-7 סעיפים בלבד:

  • חבות הבנק המוציא והבנק המקיים.
  • סטנדרטים לבדיקת דוקומנטים.
  • דוקומנטים לקויים וההודעה בגינם.
  • העדר זהות מנפיקי הדוקומנטים ותוכנם.
  • שטרי מטען ימיים
  • חשבון מסחרי
  • א"ד בר העברה

   

  אז מה השתנה ב- UCP600?

  • כלל ראשון: כללי ה- UCP600 משמשים כברירת מחדל. כלומר, אם לא נאמר אחרת בנוסח האשראי, הקביעה תהיה על פי סעיפי ה- UCP.
  • פחות כללים: 39 סעיפים במקום 49.
  • יותר מסודר: במבנה החדש הכללים מוצגים לפי הנושאים השונים ואינם מבוזרים כפי שקיים ב- UCP500.
  • יותר ברור: שני סעיפים חדשים תורמים מאוד לצמצום חוסר הבהירות:
   1. הגדרות מדויקות למושגים: אשראי, מבקש, מוטב, בנק מוציא, בנק מודיע, בנק ממונה, כיבוד, סיחור, קיום, בנק מקיים, הצגה, מציג, הצגה מתאימה ויום עסקים בנקאי.
   2. פרשנות ספציפית למושגים כלליים: לשון יחיד, לשון רבים, תאריכים וכו'.
  • יותר מוגדר: נעלם המושג "זמן סביר" לתיאור לוח הזמנים של הבנק לבדיקת דוקומנטים ע"י הבנק, ובמקומו נקבעה מסגרת זמן מקסימאלית של עד 5 ימי עבודה בנקאיים, שנספרים מיום למחרת קבלת הדוקומנטים בבנק.
  • יותר יעיל: "הבנק המוציא" יהיה רשאי למסור למבקש האשראי דוקומנטים לקויים שסורבו, כמובן לאחר הסרתו את ההסתייגויות, וזאת ללא צורך בפניה לבנק ממנו התקבלו הדוקומנטים, כפי שנדרש היה לעשות על פי ה- UCP500.
  • יותר אפשרויות: "מינוי" בנק, כולל מעתה מתן הרשאה ל"בנק הממונה" להקדים תשלום או להתחייב להקדים תשלום עתידי בגין קניית שטר שקובל או התחייבות תשלום עתידית, ובלבד שאותו "בנק ממונה" הסכים לכך.
  • יותר גמישות: כתובת "מבקש האשראי" ו"המוטב" המצוינת בדוקומנטים אינה חייבת להיות זהה לזו שבאשראי ובלבד שהיא באותה מדינה.
  • יותר בטוח: הצגת דוקומנטים במסגרת "אשראי בר העברה" חייבת להיות בבנק שביצע את "ההעברה", על מנת למנוע מצב של הצגת הדוקומנטים ישירות ב"בנק המוציא" תוך דילוג על "המוטב" הראשון האמור להחליף את החשבון המסחרי ולקבל את חלקו בעסקה.

   

  מה לא השתנה?

  • רק בבנק: על פי הכללים החדשים, כמו גם ב- UCP500, רק בנקים רשאים להוציא אשראים דוקומנטריים ולא גופים אחרים כפי שהוצע על ידי חברות רב לאומיות גדולות
  • בלי הגבלת זמן: קבלת הסכמת מוטב "האשראי" לתיקונים שהוצאו על ידי "הבנק המוציא" אינה מוגבלת בזמן
  • יש מושג: המושג "סיחור" (Negotiation) לא השתנה אבל הגדרתו מעכשיו ברורה מאוד
  • עם החרגות: מושג הביטוח "כל הסיכונים" (All Risks) לא השתנה אבל על פי ה-UCP600 בנקים רשאים לקבל מסמכי ביטוח המכילים החרגות שונות, אלא אם נאסר על כך באשראי

   

  לסיכום: עדכון ה-UCP600 לא "הפך את הקערה על פיה" מבחינה עקרונית אבל הוא בהחלט הפך את הכללים לברורים ומובנים יותר, בודאי לאנשי המקצוע. ימים יגידו אם אכן הושגה המטרה שעמדה לנגד עיני המנסחים: כל מי שלוקח לידיו את חוברת הכללים יבין וידע מהם כללי האשראי הדוקומנטרי.

   

  שרה יונגר היא ראש ענף סחר בינלאומי ותשלומים בינלאומיים בבנק לאומי ויו"ר ועדת הבנקאות ICC ישראל.

  כניסה לחשבונך