DCSIMG
האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies והסרתם לחץ כאן.

השתתפות בהנפקות באמצעות חדר עסקאות

לאומי הוא חבר בורסה. כלקוח הבנק המעוניין להשתתף בהנפקות מקומיות, וכמי שאינו חבר בורסה, תוכל להיעזר בשירותי חדר עסקאות ני"ע ישראליים של הבנק לצורך ייצוגך:

  • בהנפקות ממשלתיות – הנפקות אג"ח ומלווה קצר מועד (מק"מ).
  • בהנפקות ומכרזים של אג"ח קונצרניות ומניות.

 

חברי בורסה הם תאגידים - בנקים, וברוקרים שאינם בנקים - שקיבלו היתר לעסוק בקנייה ומכירה של ני"ע בין חברי הבורסה השונים.
כדי להתקבל כחבר בורסה על התאגיד לעמוד בדרישות מינימום של הון מניות מונפק ונפרע, וכן להציג המלצות משני חברי בורסה קיימים.

 

הנפקות ממשלתיות
בהנפקות ממשלתיות מונפקות איגרות חוב (אג"ח) ממשלתיות ע"י משרד האוצר למטרת גיוס כספים מהציבור לצורך מימון נוסף של פעולות הממשלה.

 

בבורסה לניירות ערך נסחרים מספר סוגים של אג"ח ממשלתיות:

  • ממשל שקלית - אג"ח בריבית קבועה, לא צמודה למדד המחירים לצרכן (ממשלתי/ שחר).
  • ממשל משתנה - אג"ח בריבית משתנה, לא צמודה למדד המחירים לצרכן. הריבית המשתנה נגזרת מהממוצע המשוקלל של התשואה לפדיון של סדרות נבחרות של מק"מ (ממשלתי משתנה/גילון).
  • ממשל צמודה - אג"ח הצמודות למדד המחירים לצרכן בעלי ריבית קבועה (גליל/צמוד).
  • ממשל קצרה – אג"ח ללא קופון (ריבית) המונפקת בניכיון לטווח קצר, כלומר בערך הנמוך מערכה הנקוב. הרווח של המשקיע נובע מההפרש בין מחיר ההנפקה לבין מחיר הפירעון (בעיקר מק"מ – מלווה קצר מועד).

 

הנפקות אג"ח קונצרניות ומניות
הנפקת איגרות חוב (אג"ח) או מניות היא דרך מקובלת של חברות לגיוס הון מהציבור לצורך מימון הפעילות.
בדרך זו החברה לווה מהציבור כספים, שאותם היא תחזיר לו בתום תקופת ההלוואה, במועדים ובתנאים שנקבעו מראש בעת הנפקת איגרת החוב.

 

היתרונות של חדר העסקאות עובדים בשבילך

  • נגישות טובה למידע עדכני אודות הנפקות חדשות וחוזרות
  • מקצועיות רבה ומחויבות מלאה כלפיך
  • מתן מענה מדויק וסקירות שוטפות לגבי אופי המוצרים וסוג ההנפקות בהתאמה לפעילות העסקית שלך