DCSIMG
האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies והסרתם לחץ כאן.

דוחות דירוג אשראי

 

דירוג אשראי הוא ציון הניתן לגופים (מדינות, חברות או אנשים פרטיים), המגדיר את יכולתו של אותו גוף לפרוע את הלוואותיו, ובכך מעריך את הסיכון הכרוך בהשקעה באותו גוף. דירוג האשראי מתבצע על ידי חברות המתמחות בניתוח כלכלי של חברות ומדינות מנקודת המבט של משקיע ומסתמך, בין היתר, על ההיסטוריה הפיננסית, מצב הנכסים וההון העצמי והיקף ההתחייבויות שיש לגוף המוערך.

 

מידע על דירוגי אשראי ניתן למצוא בקישורים של אתרי חברות אלה: