In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
   

  שערי מטבע חוץ

  הבהרות משפטיות

  • הגלישה והשימוש באתר זה הינם בכפוף להוראות ולתנאים המפורטים באתר בדף ההיבטים המשפטיים.
  • שערי המט"ח ו/או שערי הריבית המתפרסמים באתר זה אינם מהווים ייעוץ לביצוע עסקאות, וכן אין לראות בהם משום המלצה או הצעה לביצוע עסקה זו או אחרת. מודגש כי על אף שלאומי משקיע את מירב המאמצים, הנתונים המתפרסמים באתר עלולים להיות שגויים, חלקיים, או לא עדכניים, והבנק לא יישא בכל אחריות בגין כל שימוש ו/או הסתמכות עליהם.
  • מובהר כי השערים אינם מחייבים את לאומי לבצוע עסקה כלשהי וכל פעולה באתר לרבות כל שימוש ו/או הסתמכות על הנתונים המתפרסמים בו הינה על אחריותך הבלעדית.

   

  כניסה לחשבונך