DCSIMG
האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies והסרתם לחץ כאן.

הלוואה בעלת גמישות בתנאי הפירעון

מעוניין בהלוואה גמישה? לאומי מציע לך הלוואה עם נקודות יציאה גמישות!

 

בעל עסק, לאומי מציע לך הלוואה חדשה בעלת גמישות במועדי הפירעון לפי ההכנסות ותזרים המזומנים של העסק שלך.

 

מאפייני ההלוואות

 • סכום: מ- 20,000 ש"ח עד 750,000 ש"ח.
 • תקופה: שנה (בולט).
 • ריבית:  משתנה, על בסיס הפריים.
 • נקודות יציאה: אחת לחודש ניתן לבצע פירעון מלא/חלקי ללא עלות וללא קנסות (גם ללא עמלה תפעולית).

  פירעון הקרן בתום התקופה; אפשרות לפירעון מוקדם, מלא או חלקי, בנקודות פירעון חודשיות, ללא עמלת פירעון מוקדם.

 

ההלוואה מיועדת ללקוחות עסקיים. 

 

 הבהרות

 • הלוואות יינתנו לבעלי עסקים בהתאם לשיקול דעת הבנק.
 • העמדת ההלוואה, סכומה ובטחונות כפופים לקריטריונים הנהוגים בבנק.
 • תנאיי ההלוואה ייקבעו ע"י הבנק ויפורטו בהסכם שייחתם עם הלקוחות.
 • פרטים מלאים ומחייבים בסניפי לאומי.
 • פרסום זה אינו מהווה הצעה או התחייבות להעמדת אשראי.
 • אי עמידה בפרעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל