In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
   

  ניהול מוטבים בסחר בינלאומי

   

   

   

  שירות ניהול מוטבים בסחר בינלאומי מאפשר לך:

   

  •   הוספה של מוטבי סחר בינלאומי באופן עצמאי באתר
  •   עריכה/מחיקה של מוטבים שהוספת באופן עצמאי באתר
  •   צפייה בכל סוגי המוטבים שמדווחים  לך בסחר בינלאומי:
   • המוטבים שלי - מוטבים בסחר בינלאומי שהוספת עצמאית באמצעות האתר
   • רשימת מוטבים מאושרת- רשימה שהוגדרה בסניף  ע"פ הנחייתך: לכל מוטב ברשימה דווחה  תקרה מקסימלית  להעברה בודדת וסוג מטבע לתקרה להעברה
   • המוטבים שהוגדרו בסניף - מוטבים בסחר בינלאומי  שמוגדרים ומנוהלים בהתאם להנחיותך ע"י בנקאי בסניף

  חדש! הוספת מוטב סחר בינלאומי מתוך הזנת הוראת ביצוע תשלום.

   

  בתהליך הוספת מוטב תוכל לבחור את הבנק ע"פ מפתחות חיפוש שונים:

   

  • Swift
  • IBAN account number
  • Routing Number
  • שם בנק

   

   

   

  * ההעברות כפופות לתקרות הבנק, כפי שתקבענה מעת לעת.

  הלקוחות יהיו אחראים בלעדית לפרטי המוטבים המוזנים, והבנק לא יהיה חייב לבדוק פרטים אלה.