In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
   

  שירותי ניהול ותפעול מוצרים

   

  אגף שירותי ניהול ותפעול מוצרים אחראי על הסליקה והניהול החשבונאי של כלל פעילות שוק ההון בלאומי. האגף פועל באמצעות שלושה ענפים המתמחים בכל אחד מסוגי הפעילות: מט"ח ונגזרים, ני"ע ישראליים וני"ע זרים.

  מומחי היחידה מטפלים בכל יום באלפי עסקות, לאורך כל חיי העסקה ובכלל זה: בדיקות מקיפות לסבירות השערוכים ונכונותם, אישורי ביצוע, סטייטמנטים, חשבונאות, סליקה ובקרה. כמו כן מטפל האגף בהנפקות, הצעות רכש ואירועי חברה לכלל לקוחות הבנק. מדובר בעסקות המבוצעות עבור הלקוחות, הן באמצעות חדרי העסקות והן במסגרת פעילות ישירה של הלקוחות.

  מומחי הענפים מהווים מוקד ידע בכל הנוגע לעסקות חדשות ומיוחדות, סליקת עסקות בשווקים בינלאומיים ועוגן מקצועי מול הבורסה הישראלית.

   

  הקשרים הבינלאומיים, המענה המהיר, הניסיון והמומחיות של הצוותים בשירותי ניהול ותפעול מוצרים, מבית לאומי שוקי הון, מאפשרים לנו להעניק לך פתרונות מתאימים עבורך.

   

  ענף שירותי ניהול ותפעול מוצרים מט"ח ונגזרים:
  ענף שרותי ניהול ותפעול מוצרים מט"ח ונגזרים הוא הגורם העוסק בהיבטים החשבונאים, בסליקה ובבקרה של כל סוגי העסקאות הנסחרות בחדר עסקאות מט"ח (נוסטרו ולקוחות).
  הענף אחראי על ניהול הפוזיציה המט"חית של הבנק אצל הקורספונדנטים במטבעות השונים. הענף הוא הגורם האחראי על כך שהפעילות העסקית של חדר העסקאות תבוא לידי ביטוי במערכות התשתית של הבנק, ובכל הממשקים שלו עם גורמים חיצוניים.


  הסוגים השונים של המכשירים הפיננסיים הנסחרים בחדר עסקאות מט"ח מנוהלים ע"י תחומים שונים:

  • טיפול בכלל ההיבטים התפעוליים, החשבונאיים והעסקיים של עסקאות במכשירים פיננסיים נגזרים (IRS, IRX, אופציות ריבית, ומטבע, חוזים עתידיים ועוד), לאורך כל חייה של העסקה, החל מבדיקת תקינות העסקה במערכת, שליחת אישור ללקוח ואו לבנק הנגדי מולו בוצעה העסקה, וכלה בבדיקות התשלומים והשער.
  • מוקד ידע למיכון עסקות חדשות ומיוחדות והדרכה ללקוחות.
  • ניהול ביטחונות OTC, הסכמי ISDA ו-CSA מול בנקים ולקוחות.
  • טיפול בעסקות המרה והפקדות וניהול יתרות בחשבונות קורספונדנטים.
  • רוב עסקות ההמרה המבוצעות מול בנקים נסלקות דרך מערכת CLS ובשל כך הוקם בחדר העורפי מוקד CLS הפועל 24 שעות ביממה.

   

  ענף תפעול ניירות ערך זרים:
  ענף תפעול ני"ע זרים (ניע"ז) מהווה מוקד ידע לסניפים, לקוחות, גופים מוסדיים וחדר עסקות, ונותן מענה תפעולי ומקצועי בכל הקשור לסליקת ותחזוקת ניירות ערך זרים בשווקים השונים בעולם.

  • סליקה ושירותי קסטודי של ני"ע זרים (אג"ח, מניות, אופציות, וקרנות) ובכלל זה רישום וסליקה בחשבון הלקוח.
  • תפעול אירועי חברה שונים לאורך חיי הנייר: מיזוגים, השקעה מחדש, החלפה וכו'.
  • ביצוע סוגי תשלומים שונים כולל ריבית ודיבידנדים בניע"ז.
  • העברת תיקי ניע"ז מבנקים בארץ ובחו"ל וטיפול בתעודות פיזיות CERTIFICATE לא מוגבלות.
  • טיפול בהיבטי מיסוי בינלאומי ובכלל זה מיסוי אמריקאי (QI) ואמנות מס.
  • תפעול השאלות של ני"ע זרים.

   

  ענף תפעול ניירות ערך ישראליים:
  ענף תפעול ני"ע ישראלים מטפל בהיבטים התפעוליים של הפעילות העסקית של לאומי, לקוחותיו וגופים הקשורים בו, בשוק ההון הישראלי, ובעיקר בפעילות מול הבורסה לני"ע בת"א.

  • ניהול הנפקות לציבור והנפקות אוצר, הצעות רכש, העברת ני"ע ישראליים, ביצוע התאמות סליקה ומסחר מול מסלקת הבורסה והמרות ני"ע דואליים.
  • ביצוע עסקאות קסטודיאן ועסקאות מחוץ לבורסה, תמיכה בפיצולים עבור מנהלי תיקים ולקוחות מוסדיים.
  • תפעול תשלומים ואירועי חברה לאורך חיי הנייר הנובעים מאחזקות בני"ע ישראלים כחבר הבורסה, כולל הסדרי חוב ומיזוגים.
  • טיפול בהחזרי מס בני"ע, בקרת נתוני אספות כלליות במערכות הבנק.
  • טיפול בתעודות פיזיות ובכספת ני"ע.

   

  ליצירת קשר – אנא פנה לסניף / מנהל הלקוח שלך.