In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
   

  תעריפי עמלות

   

  הטבות בביצוע פעולות באינטרנט לעסקים גדולים:

   

  הטבה פעולה
    העברות כספיות
  פטור מעמלת העברה לחשבונות העברה בין חשבונותיך בלאומי
  הטבה של 73% על עמלת העברה לחשבון לקוח אחר בבנק (תעריף בערוץ ישיר 2.43 ₪) או הטבה אישית או הטבה מגזרית, הגבוהה מביניהן העברה לחשבון לקוח אחר המתנהל בלאומי
  הטבה של 94% על עמלת העברה לחשבון בבנק אחר (תעריף בערוץ ישיר 2.70 ₪) או הטבה אישית או הטבה מגזרית, הגבוהה מביניהן העברה לחשבון המתנהל בבנק אחר

  הטבה של 30% על עמלת העברה

  העברת זה''ב במהלך אותו יום העסקים (תוך יומית)

  הטבה של 90% בהעברות ברשימה (לרבות משכורות) (תעריף בערוץ ישיר 1.73 ₪) או הטבה אישית או הטבה מגזרית, הגבוהה מביניהן

  העברה לחשבונות אחרים ברשימת חשבונות

     
  פטור מדמי גבייה בגין תשלום שובר תשלום חשבונות
     
    ניהול שיקים
  הטבה של 20% עבור הזמנת פנקסי שיקים רגילים הזמנת פנקסי שיקים
  הטבה של 20% על עמלת ביטול שיקים הוראה לביטול חיוב שיק
  פטור צפייה בתצלומי שיקים
     
  הטבה של 20% על עמלת חליפין המרת מטבע חוץ (קנייה ומכירה)
    המרה משקלים למט"ח
    המרה ממט"ח לשקלים
    המרה ממט"ח למט"ח
     
  הטבה של 10% בעת ביצוע העברה ללקוחות סחב"ל העברות מטבע חוץ
    העברה לחו"ל
    העברה לבנק אחר בארץ
    העברה בין סניפי לאומי
     
  הטבה של 10% על הפעולות המצויינות כאן סחר בינלאומי
    פתיחת אשראי דוקומנטרי
    תיקון אשראי דוקומנטרי
    הסבת שטר מטען
    ביצוע תשלום דחוי של דוקומנטים לגביה
    תשלום באמצעות חשבון פתוח
     
   

  מסחר בניירות ערך ישראלים

  אתר לאומי טרייד

  הטבה של 20% על עמלת קניה / מכירה של ני"ע או הטבה אישית או מגזרית - ההטבה הגבוהה מבין השלוש (למעט מק"מ ובכפוף לעמלת מינימום) קניה / מכירה
  פטור מעמלה ביטול / שינוי / אי-ביצוע הוראה
     
   

  מסחר בניירות ערך זרים

  אתר לאומי טרייד

  עמלה מופחתת בסך 0.3% מגובה העסקה בקניה / מכירה של תעודות סל או מניות או הטבה אישית או מגזרית - ההטבה הגבוהה מביניהן (בכפוף לעמלת מינימום).
   

  קניה / מכירה
  פטור מעמלה ביטול / שינוי / אי-ביצוע הוראה

   

   הבהרות:

  • כל ההטבות הינן ביחס לגובה העמלה לביצוע אותה פעולה בסניף, המתפרסם מעת לעת

   בתעריפון העמלות  של הבנק

  • הבנק רשאי להפסיק ו/או לשנות את ההטבות ו/או ההנחות בכל עת, על פי שיקול דעתו הבלעדי

   

  כניסה לחשבונך