In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
   

  ניכיון שטרות

  קיבלת מהקונה בחו"ל שטרות לזמן פרעון עתידי?
  לאומי ישלם לך את תמורתם כבר עכשיו.

   

  במדינות מסוימות, כאשר יצואן מוכר סחורה בתשלום דחוי, הקונה יכול לשלם את התמורה באמצעות שטרות שהוא מוציא לטובת היצואן.

   

  השטר, כמסמך סחיר, מנותק מהעסקה המסחרית שבעבורה הוא ניתן.
  בכל שטר מצוין תאריך הוצאתו, הסכום לתשלום וזמן פירעון השטר. לפעמים נוספת לשטר גם ערבות של בנק או גורם אחר.

   

  "'ניכיון שטרות" מאפשר ליצואן להקדים ולקבל את התמורה, ובכך להפחית באופן מלא או חלקי את הסיכון של התקשרות עם הקונה.

   

  איך זה עובד?
  היצואן מסב ללאומי את השטרות והבנק הופך להיות הבעלים החוקיים שלהם.
  כעת, מאחר שהשטר הוא מסמך סחיר, עושה השטר (הקונה) מחויב לשלם את השטר ללאומי, גם אם יש לו השגות על הסחורה שקיבל.

   

  הביטוח של לאומי
  כאשר עושה השטר הוא גוף ממשלתי במדינה מתפתחת, לאומי מבוטח בביטוח לכיסוי סיכונים פוליטיים.
  כאשר עושה השטר הוא גוף פרטי או ציבורי, מתווסף לביטוח הסיכונים הפוליטיים גם ביטוח סיכונים מסחריים.
  הביטוח מתקבל מ"אשרא" - החברה הישראלית לביטוח יצוא בע''מ (חברה בבעלות ממשלת ישראל) או מחברות ביטוח זרות.

   

  מאחר שחברת הביטוח אינה מבטחת 100% מהעסקה, ללאומי שמורה הזכות לקבל החזר מהיצואן לגבי החלק שאינו מכוסה בביטוח, או לשאת בעצמו את הסיכון.

  ההחלטה מושפעת מטיב הקונה ומדינתו. לעתים מנכה לאומי רק את החלק המבוטח.

   

  כדי לוודא שהוצאת השטר על ידי הקונה היא חוקית, וכי מי שחתם על השטר אכן מורשה לחתום, דורש לאומי חוות דעת משפטית מעו''ד בארץ הקונה. נוסח חוות הדעת ניתן מראש על ידי לאומי.

   

   

  ניכיון חייבי חו"ל

  רוצים לקבל כבר עכשיו את הכסף שחייב לכם הקונה בחו"ל? לאומי רוכש מהיצואנים את חובות הקונים שרשומים בספריהם כחוב בחשבון פתוח.