In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
   

  אשראי קונים

  יש לך לקוח פוטנציאלי במדינה מתפתחת שמעוניין בעסקה, אבל מתקשה לממן אותה?
  "אשראי קונים" של לאומי יספק לו את המימון הדרוש.

   

  "אשראי קונים" הוא אשראי שלאומי מעמיד לקונה בחו''ל, בהקשר של עסקת יצוא של יצואן ישראלי, בעיקר בתחום עסקות ביטחוניות, יצוא נכסי השקעה והקמת תשתיות בחו''ל.

   

  עסקאות אלה הן מטבען בהיקף בינוני או גדול ולכן מקובל שהתשלום עבורן יתבצע לאורך מספר שנים, בד"כ בין 

  3 ל-10 שנים.

   

  במרבית המקרים הקונים הם ממשלות, חברות ממשלתיות או חברות ציבוריות או פרטיות במדינות מתפתחות.

  ההלוואה אינה ניתנת בסכום אחד, אלא על פי אבני הדרך שסוכמו בין היצואן לבין הקונה בחו"ל, במסגרת ההסכם 

  המסחרי ביניהם.
  הקונים פורעים את ההלוואה ללאומי בתשלומים רבעוניים או חצי-שנתיים במהלך התקופה שנקבעה.

   

  הביטוח של לאומי
  מאחר שמדובר במדינות מתפתחות, שהעמדת האשראי להן כרוכה בסיכון, רוכש לאומי פוליסת ביטוח מ"אשרא", החברה הישראלית לביטוח סיכוני סחר חוץ בע''מ (חברה בבעלות ממשלת ישראל), או מחברות ביטוח זרות פרטיות שדירוגן גבוה מ-A.

   

  הפוליסה מכסה אי תשלום ע''י הקונה. כאשר הקונה הוא ממשלה או חברה ממשלתית, הסיכונים הקיימים הם אך ורק סיכונים פוליטיים.
  כאשר מדובר בקונה שהוא חברה ציבורית או פרטית, מתווספים גם סיכונים מסחריים כגון פשיטת רגל.

   

  חברות הביטוח מבטחות עד 95% מסכום המימון + הריבית בגינו.
  לגבי החלק שאינו מבוטח, קיימות שתי אפשרויות:

  • קבלת החזר מהיצואן במקרה של אי תשלום ע''י הקונה.
  • לקיחת החשיפה של לאומי על עצמו.

  הבחירה בין שתי האפשרויות תלויה בטיב הלווה, במדינת הלווה, בסכום המימון ובתקופת המימון.

   

  *אי עמידה בפרעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל

   

   

   

  כניסה לחשבונך