In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
   

  תשלום מע"מ וחשבונות

  תשלומים לרשויות ממשלתיות שניתן לבצע באתר לאומי

   

  רשות ממשלתית סוגי התשלומים
  החברה הלאומית לתשתיות תחבורה
  • אגרות
  המוסד לביטוח לאומי
  • משק בית
  • תשלומי מבוטח שאינו שכיר
  • מעסיקים 102
  • גביה מלא שכירים
  • תשלום חוב מזונות
  • ועדה רפואית
  • כרטיס חכם למייצגים
  • גביית חובות גמלה
  • תיק משק בית
  • פדיון המתנה
  • גביה לפנסיונרים
  • רכישת מכרזים
  • ועדות רפואיות
  • תשלום עבור דמי פגיעה - קוד מוטב 6082938
  המרכז לגביית קנסות
  • תשלום קנסות
  • גביית קנסות
  הנהלת בתי משפט
  • קנסות תעבורה
  • המרכז לגביית קנסות
  הרשות לניירות ערך
  • אגרות
  • טפסים מקוונים
  חוק חופש המידע
  • אגרות
  מועצה מקומית זכרון יעקב
  • תשלומי עירייה
  מינהל מקרקעי ישראל
  • דמי חכירה
  • מחצבות - תקבולים שונים
  מיסי יבוא
  • אגרות
  מס הכנסה
  • עצמאים וחברות
  • ניכויים
  • קנסות מינהליים
  • מיסוי מקרקעין
  • ניכוי מס במקור
  • יועצי מס
  מע"מ
  • תשלומים באינטרנט
  משטרת ישראל
  • קנסות ודוחות תעבורה
  • כתב ערובה
  • מכרזים
  משרד האוצר
  • סוכני ביטוח - בחינותת אגרות וקנסות
  • חברות ביטוח - אגרות, אגרות שנתיות וקנסות
  • אגרות החשב הכללי
  משרד הביטחון
  • הוצאה לאור
  משרד הבריאות
  • ביקורת ותקנים
  • אגרות אגף הרוקחות
  משרד החוץ
  • אגרות
  • איתור, חילוץ, הטסה, שונות
  משרד החקלאות
  • אגרות
  משרד הכלכלה
  • אגרות אגודות שיתופיות
  משרד המשפטים
  • רשם חברות
  • רישום והסדר מקרקעין
  • שמאי מקרקעין
  • מועצת רואי חשבון
  • אגף הפטנטים PCT
  • אגרות רישום
  • אגרות תקופתיות
  • אגרת רישום טאבו
  • מס חברה לרשם החברות
  • גביית שוברים
  • שובר שנתי - רשם העמותות
  • אגרה שנתית- רשם מאגרי מידע
  • רשיון שמאים
  • הסניגוריה הציבורית
  • רשם הירושה
  • משרד המשפטים - רשם המשכונות
  משרד הפנים - רשות האוכלוסין
  • רשם העמותות
  • יחידת הסמך לעובדים זרים אגף מת"ש
  • איגרת רישום עובד זר
  • מדורי תשלומים
   •  אשקלון
   • רמת גן
   • באר שבע
   • ירושלים
   • נתניה
   • רחובות
   • תל אביב
   • אשדוד
   • חדרה
   • חיפה
   • עפולה
   • פתח תקווה
  משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
  • חידוש רישיון רכב
  • חידוש רישיון נהיגה
  • אגרת רישיון צמה
  • הכנסות מח' תיקשוב
  • רישיונות יבואון ישיר, עקיף וזעיר
  • בקשה לרשיון ביבוא אישי
  • בחינות למתווך ביבוא אישי
  • רישיון למתווך בייבוא אישי
  משרד התיירות
  • אגרות
  • שירות ירידים
  • אגרות בתי עסק
  משרד התמ"ת
  • אגרות
  • קנס מנהלי
  משרד התקשורת
  • אגרות תדרים
  • אגרת רישיון אלחוט
  נציבות מס הכנסה
  • יועצי מס - גביית שוברים
  סוכני ביטוח
  • אגרות
  • בחינות
  • קנסות
  עיריית בית שמש
  • תשלומי עירייה
  עיריית כפר סבא
  • תשלומי עירייה
  עיריית רמת השרון
  • תשלומי עירייה
  רשות המיסים בישראל
  • דיווח מע"מ שוטף ותשלום חובות
  • מסי יבוא - אגף המכס
  • בלו דלק
  • מס הכנסה - חובות, ניכויים ומקדמות
  • קנסות מנהליים
  • מס שבח רכישה ומכירה
  • ניכוי מס במקור
  רשות העתיקות
  • אגרות
  • פיקוח וחפירה ארכ' + מכירת פרסומים מקצועיים
  שירות התעסוקה
  • אשקלון
  • רמת גן
  • באר שבע
  • ירושלים
  • נתניה
  • רחובות
  • תל אביב
  • אשדוד
  • חדרה
  • חיפה
  • עפולה
  משרד הבינוי הכנסות מתשלומי פיתוח
  השירותים להגנת הצומח, משרד החקלאות אגרת ביקורת יבוא
  משרד הבריאות/מרכז הדרכה העברות בנקאיות
  שרות בתי הסוהר יצור מוצרים
  משרד הבינוי והשיכון
  • הכנסות מתשלומי פיתוח -כפרי
  • תשלום אגרת רישיון מדידה
  • רישיונות קבלנים
  משרד הבריאות לשכת הבריאות באר שבע שרות המזון
  משרד הבריאות לשכת הבריאות נצרת שרות המזון
  משרד הבריאות לשכת הבריאות המחוזית חיפה שרות המזון
  משרד הבריאות לשכת הבריאות רמלה שרות המזון
  משרד הבריאות הראשי ירושלים שרות המזון
  משרד ראש הממשלה ארכיון המדינה
  פרוק חברות באר שבע תשלום עבור נושים ובדיקת תביעות חוב
  פרוק חברות תל אביב תשלום עבור נושים ובדיקת תביעות חוב
  פרוק חברות ירושלים תשלום עבור נושים ובדיקת תביעות חוב
  פרוק חברות חיפה תשלום עבור נושים ובדיקת תביעות חוב
  הכונס הרישמי באר שבע תשלומי חייבים בפשיטת רגל
  הכונס הרישמי חיפה תשלומי חייבים בפשיטת רגל
  הכונס הרישמי תל אביב תשלומי חייבים בפשיטת רגל
  הכונס הרישמי ירושלים תשלומי חייבים בפשיטת רגל
  המשרד להגנת הסביבה
  • תשלומים לקרן למניעת זיהום ים
  • תשלום קנסות, עיצומים ואגרת לפי חוק אוויר נקי
  • תשלום לפי חוק האריזות
  • תשלומים לפי חוק הפיקדון על מיכלי משקה
  • תשלום עיצומים כספיים- הקרן לשמירת הניקיון
  • תשלומים עיצומים כספיים - הקרן למניעת זיהום ים
  • תשלום - חוק הצמיגים
  • תשלום קנסות - הקרן לצער בעלי חיים
  • תשלום קנסות - הקרן לשמירת הניקיון
  • תשלום אגרת היתרי הזרמה לים
  • תשלום אגרות היתרי רעלים
  • תשלום אגרות קרינה בלתי מייננת
  • תשלום אגרות קרינה מייננת ורדיואיזטופים
  • תשלום קנסות פסקי דין - הקרן לשמירת הניקיון
  • תשלום אגרות הדברה
  • תשלום היטל הטמנה
  • תשלום היטל שקיות
  • הכנסות כללי
  משרד האוצר - אכיפת תכנון ובנייה אכיפת תכנון ובנייה
  משרד לבטחון פנים - כבאות אגרת כבאות
  משרד החינוך אגף למוסדות תורניים גביית האגף למוסדות תורניים, משרד החינוך
  מופת (מת"ש) - צה"ל משרד הבטחון תשלום חובות
  משרד האנרגיה תשלום אגרות וקנסות דרך שרת התשלומים הממשלתי

   

  כניסה לחשבונך