In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
   

  היבטים משפטיים

  הגלישה והשימוש באתר זה, על השירותים השונים אשר ניתנים ו/או יינתנו בו ו/או באמצעותו מפעם לפעם ("האתר") הינם בכפוף להוראות ולתנאים המפורטים להלן וכן בכפוף לתנאים הכלליים לניהול חשבון ו/או לתנאים כלליים לשימוש בשירותי בנקאות בתקשורת כפי שנחתמו ו/או אושרו על ידך. שימוש באתר מהווה הסכמה מצדך להוראות ולתנאים אלה והתחייבותך לפעול לפיהם. לתשומת לבך, אתר זה אינו משקף את מכלול השירותים ו/או המוצרים הקיימים בבנק לאומי לישראל בע"מ ("לאומי") ו/או אצל חברות הבנות שלו כהגדרתן בחוק ניירות ערך התשכ"ח - 1968 (יחד ולחוד - "קבוצת לאומי").
   


  1. הנתונים ו/או המידע המתפרסמים באתר זה ("המידע") התקבלו בחלקם מצדדים שלישיים, לרבות מאתרים אחרים ("ספקי מידע"); הם עשויים להשתנות מזמן לזמן ומסופקים "As Is", למען נוחיותך ולשימושך האישי. בין היתר עליך להביא בחשבון כי לאחר פרסומו, עשויים לחול שינויים במידע, אשר לא בהכרח ימצאו ביטוי באתר.

  2. השימוש באינטרנט לעסקאות בנקאיות חושף את המשתמש לסיכונים הנובעים ממבנה רשת האינטרנט ומהשימוש במחשב אישי ו/או כל ציוד קצה אחר המאפשר התחברות לרשת (יחד ולחוד - "מחשב אישי"). עליך לשמור על הסיסמאות ושאר אמצעי אבטחת המידע בסודיות מוחלטת ולמנוע כל שימוש בלתי מורשה בהם ו/או במחשבך האישי.


  3. השימוש באינטרנט, בפרט בעסקאות בנקאיות, חשוף לסיכונים הטבועים ברשת האינטרנט ובמערכות המבוססות על תוכנות, חומרות ורשתות תקשורת, לרבות סיכונים הנובעים מתוכנות מפגעות (וירוסים, סוסים טרויאנים וכדו'), ציתות לקווי תקשורת, פריצה על-ידי גורמים עוינים, התחזות לאתרי הבנק או לאיזה מהמערכות והונאות מקוונות אחרות. לאומי משקיע מאמצים רבים בהגנה מפני סיכונים אלה, אך למרות זאת, אין אפשרות לחסימה מוחלטת וייתכנו נזקים ו/או הפסדים עקב התממשות איזה מהסיכונים, לרבות גילוי ו/או שיבוש מידע הזורם ו/או המוצג במערכות, שיבוש בהוראות / בקשות, פעולות לא מורשות, לרבות בחשבונות, שיבושים בפעולת האתר ו/או במערכות ו/או בזמני התגובה שלהם, לרבות אי ביצוע, ביצוע שגוי ו/או ביצוע באיחור של הוראה/בקשה, חוסר זמינות של איזה ממערכות ו/או שירותי האתר וכיוצ"ב.


  אין בהצגת הסיכונים כדי לגרוע מאחריות מי מהצדדים.


  4. אין להסתמך באופן בלעדי על המידע המופיע באתר. מבלי לגרוע מהאמור, בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין המידע הרשום בספרי קבוצת לאומי ו/או המופיע בפרסומים רשמיים, יקבע המידע הרשום בספרי קבוצת לאומי ו/או בפרסומים הרשמיים, לפי העניין.


  5. הפרסום באתר זה אינו מהווה הצעה ו/או ייעוץ כלליים ו/או המתחשבים בנתונים ובצרכים המיוחדים שלך לרכישה ו/או ביצוע השקעות, פעולות ו/או עסקאות כלשהן, ואין בו משום המלצה ו/או חוות דעת ו/או תחליף לשיקול דעתך העצמאי.


  6. הפרסום באתר זה אינו מהווה ייעוץ פנסיוני המותאם לנתוניך האישיים, לצרכיך ולהעדפותיך, ואין בו משום המלצה לביצוע עסקה כלשהי במוצרים פנסיוניים.


  7. באתר זה עשויים להופיע פרסומים אודות פקדונות מובנים. לגבי פקדונות מובנים, הבנק עוסק בשיווק השקעות, הוא בעל זיקה אליהם ויש לו אינטרס כלכלי בשיווקם. לפיכך, יתכן שתינתן להם עדיפות על פני מוצרים אחרים הדומים מבחינת התאמתם ללקוחות. עוד מובהר, כי פיקדונות מובנים מוגדרים כעסקה הכרוכה בסיכון מיוחד.


  8. באתר זה עשויים להופיע פרסומים סובייקטיביים הכוללים ביקורת על אישים ו/או מוצרים ו/או שירותים ו/או אירועים שונים, שאינם בהכרח משקפים את דעת קבוצת לאומי, אלא את דעותיו האישיות של הכותב בלבד.


  9. באתר ישולבו מעת לעת מחשבונים שונים. מחשבונים אלה הינם כלי עזר לצרכי הערכה וסיוע בלבד, ואינם כוללים בהכרח את כל הנתונים הרלבנטיים לחישוב. השימוש במחשבונים אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי המתחשב בנתוניו האישיים של המשתמש, הוא אינו בגדר המלצה לביצוע פעולה ו/או עיסקה כלשהי ואין לקבל החלטה עסקית בהסתמך על הנתונים המתקבלים ממנו .

  10. האתר עשוי לאפשר הורדת תוכנות. קבוצת לאומי ו/או יצרן התוכנה אינם אחראים לנזקים כלשהם העלולים להיגרם עקב הורדת תוכנות כאמור ו/או עקב שימוש בכל תוכנה שהורדה מהאתר.


  11. האתר עשוי לאפשר העברת ו/או פרסום מסרים על ידי הגולשים. מסרים אלה הינם באחריותם הבלעדית של שולחיהם והבנק ו/או כל צד שלישי לא יישאו בכל אחריות בגינם. אין להעלות ו/או לשלוח לאתר זה או באמצעותו כל חומר בלתי חוקי, בלתי מוסרי או בלתי רלבנטי, נתוני סרק (spam וכיוצ"ב), נתונים שגויים ו/או בלתי סבירים. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, לאומי יהיה רשאי אך לא חייב להסיר או לערוך מסרים, לפי שיקול דעתו הבלעדי.


  12. המידע באתר זה עשוי לכלול פרסום בדבר מבצעים, הטבות והנחות ("מבצעים") בתנאים שתקבע קבוצת לאומי .קבוצת לאומי רשאית להפסיק ו/או לשנות בכל עת כל מבצע, על פי שיקול דעתה הבלעדית.


  13. קבוצת לאומי אינה אחראית לתכנים ו/או לשירותים כלשהם המופיעים באתרים המקושרים לאתר זה ו/או מתפרסמים במודעות המתפרסמות בהם, לרבות הנגשתם בהתאם לדרישות החוק.


  14. קבוצת לאומי אינה צד לכל עסקת יסוד שהיא המתבצעת, כולה או חלקה, באמצעות אתר זה בין הגולשים באתר לבין צד ג' כלשהו, ואינה אחראית בכל צורה שהיא לכל עניין בין הצדדים לעסקת היסוד לרבות לאישורה, ביצועה, תנאיה או טיבה.


  15. ידוע לי כי באתר עשויות לפעול תוכנות הצוברות מידע על פעילותי באתר ומנתחות אותה לצורך התאמה טובה יותר של השירות לצרכי, ואני מסכים/ה לכך. מבלי לגרוע מהאמור, ידוע לי כי באתר מתבצע שימוש בטכנולוגיות שונות לזיהוי ו/או אפיון שלי ובכלל זה שמירת קבצים המכילים מידע על אופן הגלישה שלי (Cookies) על גבי המחשב האישי שלי, ושימוש בכתובת ה – IP שלי, לרבות באמצעות Google Analytics, ואני מסכים/ה לשימוש בטכנולוגיה זו ובטכנולוגיות אחרות, כפי שיהיו מעת לעת, למטרות דומות, לרבות שימוש במידע שייאגר באמצעותן לצורך זיהוי ו/או אפיון שלי על-פיהן באתר ובאתרים אחרים ברשת. ניתן לבטל את השימוש בקבצי Cookies על ידי בחירת האפשרות המתאימה בהגדרות הדפדפן, אולם במקרה כזה ייתכן ולא כל המידע המופיע באתר יהיה זמין.


  16. ידוע לי כי המידע הנמסר על ידי באתר עשוי להישמר במאגרי המידע של קבוצת לאומי ולשמש לצורך קבלת החלטות בדבר מתן שירותים בעתיד, ואני מסכים/ה לכך.


  17. לקבוצת לאומי ו/או לבעלי שליטה ו/או לבעלי עניין במי מהם עשוי להיות מעת לעת עניין במידע המוצג באתר ו/או באתרים המקושרים אליו, לרבות ומבלי לגרוע מהאמור בנכסים פיננסיים המוצגים בהם.


  18. אתר זה, המידע, תוכנות הניתנות להורדה ממנו ואלמנטים נוספים המתפרסמים בו עשויים להיות מוגנים עפ"י דיני זכויות יוצרים בישראל ובחו"ל. בכפוף לעשיית שימוש הוגן בלבד על-פי דינים אלה, אין להעתיק, לשנות, להפיץ, או לעשות שימוש מסחרי במידע, אלא ברשות בעלי הזכויות.


  19. על השימוש באתר וכל הנובע משימוש כזה יחולו דיני מדינת ישראל, ולבתי המשפט במחוז תל אביב-יפו תהא סמכות השיפוט הבלעדית והיחידה בכל עניין הקשור בהם.


  20. השירותים באתר זה אינם מוצעים מקום בו השימוש בהם אינו מותר על פי הדין המקומי.


  21. ללאומי הזכות לשנות מעת לעת את האתר לרבות הוספת ו/או גריעת שירותים ו/או שינוי הוראות השימוש והתנאים לשימוש באתר ו/או הפסקת פעילות האתר באופן מלא או חלקי, בהתאם לדין ולמפורט בתנאים הכלליים לניהול חשבון ו/או בתנאים הכלליים לשימוש בשירותי בנקאות בתקשורת, וכל שינוי יחייב את הגולשים ממועד פרסומו באתר, או קבלת הודעה על כך בדרך אחרת כלשהי, לפי המוקדם.
   


  22. אין באמור בתנאים אלה כדי לגרוע מתוקפה של כל הסכמה אחרת בין מי מקבוצת לאומי לביני.


  הקפידו לעקוב אחר השינויים.


  למידע נוסף על הסיכונים ועל האמצעים להתמודד אתם נא ראה/י את ההנחיות בדפי אבטחת המידע של השירותים הרלבנטיים.


  למידע רלבנטי הנוגע לשימוש באתר לאור חוק שירותי תשלום , ראה/י פירוט בדף המידע הנוגע לחוק אשר מפורסם באתר.

   

  מדיניות פרטיות

  כניסה לחשבונך