In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
   

  פקדונות

  פיקדון עם ערך מוסף - נותן לכסף שלך ערך נוסף

   

  לקוח עסקי, רוצה להיות לקוח חכם ולהפיק ערך נוסף מכספך?

  לאומי מציע לך פתרון - פיקדון עם ערך מוסף בריבית אטרקטיבית.

  באמצעות הפיקדון תוכל להרוויח ריבית על הכסף שבידך, המיועד לתשלום מע"מ.

   

  id= מה מטרת הפיקדון?

  פיקדון עם ערך מוסף מאפשר לך להרוויח ריבית על הכסף שבידך, המיועד למשל לתשלום מע"מ, או אף לצרכים אחרים.

  נכון להיום, רשות המיסים מאפשרת למשלמים מע"מ באמצעות אתר האינטרנט של רשות המיסים, לדחות את מועד התשלום מה- 15 עד ל-19 לחודש בשעה 18:30*. כך שאם למשל, בחרת לשלם מע"מ במועד זה, תוכל להפקיד את הכספים שבידך המיועדים לתשלום מע"מ לפיקדון עם ערך מוסף ולהרוויח עליהם ריבית

  של שלושה ימים לפחות.

   

  id= הדרך לעשות זאת פשוטה וקלה לביצוע:

  • היכנס לאתר גלישה ישירה והפקד את כספך לפיקדון עם ערך מוסף.
  • הפיקדון ישוחרר ביום האחרון המותר לתשלום מע"מ באמצעות אתר רשות המסים באינטרנט,
   כפי שהוא ידוע כיום, דהיינו ב – 19 לחודש**.
  • שלם את המע"מ באמצעות אתר האינטרנט של רשות המיסים עד למועד האחרון המותר לתשלום,
   כפי שנקבע על ידי הרשות.
  • תיהנה מהריבית שנצברה בפיקדון!

   

  הפקד לפיקדון            תשלום מעמ באינטרנט

                                  

  id= מהו הרווח שלך?

  כספך, המיועד לתשלום מע"מ, צובר ריבית.

  ככל שתקדים להפקיד לפיקדון עם ערך מוסף, כך תגדיל את סכום הריבית.

   

  id= למי מיועד פיקדון עם ערך מוסף?

  הפיקדון פתוח לכל לקוח ומיועד בעיקר ללקוחות עסקיים החייבים בתשלום מע"מ ומעוניינים לשלמו באמצעות אתר האינטרנט של רשות המיסים.

   

  id= מאפייני הפיקדון

  פיקדון עם ערך מוסף הינו פיקדון יומי לתקופה קצרה ומאפייניו:

  • ריבית משתנה.
  • חישוב הריבית נעשה על בסיס ריבית דריבית יומית.
  • משיכת הפיקדון במלואו או בחלקו אפשרית בכל יום מחיי הפיקדון, למעט יום לפני הפירעון.
  • פירעון הפיקדון - באופן אוטומטי, בתאריך ה-19 לחודש**.

   

  למידע מורחב על תנאי הפיקדון עם ערך מוסף

   

  id= האם ניתן להפקיד לפיקדון לפני ה-15 לחודש?

  כמובן. ניתן להפקיד כספים לפיקדון בכל ימות החודש, למעט שלושת ימי העסקים שלפני תאריך הפירעון הקבוע לפיקדון, דהיינו ה-19 לחודש.

   

  id= כדאי לך לדעת!

  • על מנת להעביר את הכסף לרשות המיסים, עליך להיכנס לאתר רשות המיסים
   ולבצע את התשלום על פי ההנחיות שבאתר, לא יאוחר מהמועד האחרון שנקבע לכך.

   

  • עצם הפירעון האוטומטי של הפיקדון לעו"ש אינו מהווה העברת התשלום או אישורו למע"מ.
  • ההפקדה לפקדון עם ערך מוסף הינה למנויי לאומי באינטרנט (גלישה ישירה) בלבד בעלי הרשאה לביצוע פעולות.
  • לצורך ביצוע התשלום לרשות המסים, עליך להיות מנוי לשירות לאומי באינטרנט, כולל הרשאה לביצוע פעולות והעברות לצד ג'. את ההרשאות הנדרשות לכך תוכל לקבל בסניפך.  

   

  למידע נוסף על תשלום מע"מ באינטרנט

   

  הפקד לפיקדון

   

  אל תשכח לשוב ולהפיק את הערך המוסף מהפיקדון החדש, לקראת תשלום המע"מ הבא!

   

  * בכפוף לתנאים הנקבעים מעת לעת על ידי רשות המיסים.

  ** כאשר ה-19 לחודש אינו יום עסקים, הפיקדון ייפרע באופן אוטומטי ביום העסקים הקרוב שלאחר מכן.

   

  הבהרות חשובות

  • האמור בפרסום זה מבוסס על התנאים שפרסמה רשות המסים הידועים במועד הפרסום. עליך החובה להתעדכן בדבר כל שינוי בתנאים אלה ולפעול בהתאם.
  • פרסום זה מהווה הסבר כללי בלבד. הנתונים המלאים והמדוייקים מפורטים בתנאי הניהול. לאומי רשאי לשנות ו/או לבטל את התנאים בכל עת.
  • עליך לוודא מראש את אפשרותך לבצע תשלומים באמצעות אתר רשות המיסים על פי תנאיה.
  • עצם הפרעון האוטומטי של הפיקדון לעו"ש אינו מהווה העברת התשלום או אישורו למע"מ. כאמור,
   ככל שכספי הפקדון מיועדים לתשלום מע"מ, האחריות לביצוע התשלום עד למועד האחרון שנקבע
   לכך על ידי רשות המסים ובתנאים שקבעה, חלה עליך ולא על הבנק. בכל מקרה, העברת כספים מהחשבון מותנית בקיום יתרה מספקת בחשבון והינה בכפוף לכל מגבלה חוקית אחרת, לרבות
   צווי עיקול וכיו"ב.
  • לאומי אינו אחראי לכל שיבוש ו/או תקלה באתר האינטרנט של רשות המיסים ו/או באיזה ממערכותיו.
  • פרסום זה אינו מהווה הצעה לקבלת הפקדון ו/או ייעוץ להשקעה מכל סוג.
  • אין בשום דבר האמור בפרסום זה כדי לגרוע מאיזו מהחובות החלות עליך על פי דין לענין תשלום מע"מ.
  • כפוף לתנאי ניהול החשבון.
  כניסה לחשבונך