In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
   

  שוק ההון בישראל

  ניתוח שבועי של מצב שוק ההון בארץ ובעולם ותחזיות לעתיד

  סקירה לשבוע:
  04/11/2018-11/11/2018

  עיקרי ההמלצות:

   

  • בכלכלה העולמית, נתוני המאקרו מצביעים על מחזור עסקים חיובי, תוך עליה מתונה בסביבת האינפלציה הגלובלית. ככל שהמגמות החיוביות בכלכלה העולמית תמשכנה, ניתן לצפות לסביבה מוניטארית מרחיבה פחות בהשוואה לשנים האחרונות. עליה בסביבת הריבית, בדגש על ריבית הבנק המרכזי של ארה"ב שכבר נמצאת מזה תקופה בעיצומו של התהליך, עשויה להביא לאורך זמן להיחלשות מחזור העסקים החיובי בעולם, ולשינוי באופן התמחור של כלל אפיקי ההשקעה בתיקים. דוגמא לכך ראינו בחודש האחרון שבמהלכו עקומי התשואה בעולם עלו, תוך נטיה לירידות בשוקי המניות.
   
  • בישראל, נתוני המאקרו מעידים על התרחבות הכלכלה המקומית במקביל לעלייה איטית בקצב האינפלציה, וסביבת שער חליפין שעודנו חזק. בשלב זה סביבה זו מאפשרת לבנק ישראל להותיר את הריבית המוניטארית ברמה נמוכה. במבט קדימה, שיפור בקצב עליית השכר, סביבת הביקושים המקומית האיתנה, ועלייה באינפלציה בחו"ל – עשויים לתמוך בקצב האינפלציה בישראל. עלייה הדרגתית בסביבת האינפלציה בישראל, והמשך עליה בסביבת הריביות בחו"ל, עשויים להביא להעלאת ריבית על ידי בנק ישראל במהלך החודשים הקרובים

   

  • המח"מ המומלץ בתיקים הוא בינוני-קצר, כיוון שסביבת הריביות העולמית עשויה להוסיף ולעלות בחצי השנה הקרובה. בשוק האג"ח הקונצרני, הן בחו"ל והן בישראל, אנו מעדיפים להתמקד באג"ח איכותיות בדירוגים גבוהים. בתוך כך, אנו ממליצים להימנע מהשקעה בפלח ה-High Yield (אג"ח מתחת לדירוגי השקעה), בדגש על שווקים מפותחים, עקב מרווחי הסיכון הנמוכים ששוררים באפיק זה, גם לאחר ההתרחבות שנרשמה במרווחים בחודש האחרון.

   

  • לאחרונה עלו לכותרות נתונים המצביעים על הרעה הדרגתית באיכות החוב של המגזר העסקי הלא פיננסי בארה"ב. אנו ממליצים לנצל את התקופה הנוכחית לבחינה וטיוב של כלל החשיפות האג"חיות בתיקי ההשקעות, תוך מתן תשומת לב להשפעות העליה בסביבת הריביות על יכולת ההחזר של הלווים.

   

  • אנו ממליצים על מתן העדפה קלה לאגרות חוב שקליות על פני הצמודות. זאת, על רקע עלייה חדה יחסית בציפיות האינפלציה הגלומות בשנה האחרונה, במקביל לסימני שאלה בנוגע להישארות האינפלציה בתחום היעד לאורך זמן. בתוך כך, אנו ממליצים על השקעה באגרות חוב שקליות במח"מ מעט קצר יותר ביחס לאלו הצמודות, והשקעה באג"ח ממשלתיות במח"מ מעט ארוך ביחס לקונצרניות.

   

  • לאור העלייה ההדרגתית בסביבת הריביות ורמות התמחור בשוק המניות העולמי, קיימת עדיפות לבחירת מניות באופן סלקטיבי ולא באמצעות רכישת המדדים הכלליים, הן בישראל והן בחו"ל. בכלל זאת, יש להערכתנו יתרון לענפים (ולחשיפות גיאוגרפיות) שעשויים ליהנות מהמשך הצמיחה הכלכלית, אך רגישים פחות לעליה בסביבת הריביות.

   

  • הפער בין הריביות המוניטאריות של ארה"ב ושל ישראל גבוה מאוד בהשוואה היסטורית, מה שמקטין במידה מסויימת את הלחצים הבסיסיים לתיסוף השקל. אנו ממליצים על חשיפה מט"חית משמעותית בתיק ההשקעות, באמצעות אחזקות באפיק המנייתי והקונצרני בחו"ל. זאת, בעיקר בשל אופיה הממתן של חשיפה מטבעית על התנודתיות הכוללת בתיקי ההשקעות. דוגמא לכך ראינו בחודש האחרון, שבמהלכו ירידות שערים בשוקי המניות בעולם ובישראל לוו בפיחות בשער החליפין של השקל ביחס לדולר.

   

  • קיימת חשיבות גבוהה למתן דגש על איזונים נכונים בין נכסי סיכון (מניות, אג"ח קונצרני, סחורות) לבין רכיבי הנזילות והאג"ח הממשלתי המהווים "כרית ביטחון" בתיק ההשקעות, לצורך שמירה על רמת סיכון סבירה בתיק.

   


  הסקירה הינה בפורמט PDF וניתנת לקריאה באמצעות תוכנת Adobe Reader

  להתקנת התוכנה >>