In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
   

  מקרו בישראל

  התפתחויות מקרו-כלכליות שהתרחשו בשבוע/בחודש החולף בישראל ובעולם

  16.4.2019

  • הוועדה המוניטארית הותירה את הריבית ברמה של 0.25%; המשך תהליך העלאת הריבית צפוי להיות הדרגתי וזהיר

   

  • ריבית בנק ישראל נותרה ללא שינוי ברמה של 0.25%, כך קבעה הוועדה המוניטארית בישיבתה מה-8.4.19. המלל של ההודעה, בהקשר של "הכוונה קדימה" (forward guidance), נותר דומה לזה של ההחלטה הקודמת מחודש פברואר.

   

  • יחד עם זאת, ייתכן כי באזכור העובדתי של נתוני האינפלציה כמו: "בתשעת החודשים האחרונים, למעט בדצמבר 2018, עמדה האינפלציה השנתית על 1.2% או למעלה מכך", יש רמז לטיעון התומך בהעלאת ריבית קרובה על רקע ניתוח סביבת האינפלציה. גם דברי הנגיד, באשר לפעילות הכלכלית, שוק העבודה והרגיעה בשווקים הפיננסיים תומכים בכך. מנגד, השלכות הייסוף והאטת הפעילות בעולם – כולל בלימה של תהליך העלאת הריבית בארה"ב – עלולים לעכב העלאת ריבית. בנוסף, אי הוודאות הקשורה במדיניות הממשלה החדשה עלולה לעכב תהליך זה.

   

  • אנו בדעה שמרבית הנתונים תומכים, בעת הנוכחית, בהעלאת הריבית ‏בהחלטה של חודש מאי (20.5.19). יחד עם זאת, אין להתעלם מאזכור גורמי אי וודאות ע"י הנגיד כדבר אשר עלול לעכב החלטה זו. אם נצטט מדברי הנגיד במסיבת העיתונאים "ככל שיתממש התרחיש הבסיסי, של המשך צמיחה בקצב נאה ועלייה מתונה באינפלציה, הוא יהיה עקבי עם עלייה הדרגתית וזהירה של הריבית. במידת הצורך, הוועדה תוכל להמשיך לקיים מדיניות מוניטרית מרחיבה למשך זמן יותר ממושך, באופן שיהיה עקבי עם השגת יעדי המדיניות". על רקע זה, למידע הצפוי להתפרסם עד למועד ההחלטה בעוד כחודש, בין השאר, לנתוני צמיחת המשק ברביע הראשון ולהתפתחויות הצפויות בשוקי חו"ל, עשוי להיות משקל נכבד בהחלטה.

   

  עוד נושאים שעלו השבוע:


  • בחודשים האחרונים היקף המכירות של דירות חדשות עלה לסביבת הממוצע הרב-שנתי
  • שיעור עליית מדד המחירים לצרכן במהלך הרביע הראשון של 2019 בולט בהשוואה לשנים קודמות

   

  הסקירה הינה בפורמט PDF וניתנת לקריאה באמצעות תוכנת Adobe Reader
   

  להתקנת התוכנה >>