In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
   

  מקרו בישראל

  התפתחויות מקרו-כלכליות שהתרחשו בשבוע/בחודש החולף בישראל ובעולם

  12 ביוני 2019

  הגירעון התקציבי בחמשת החודשים הראשונים של השנה (ינואר-מאי) היה גבוה משמעותית בהשוואה לתקופה המקבילה בשנים קודמות


  בחודש מאי פעילות הממשלה הסתכמה בגירעון של 1 מיליארד ₪, זאת לעומת גירעון של 0.8 מיליארד ₪ במאי 2018. לפי משרד האוצר, תשלומי מיסים בסך 1.3 מיליארד ₪ נדחו מאפריל למאי. ללא דחייה זו, היה הגירעון במאי גבוה במידה ניכרת, והיה מסתכם ב-2.3 מיליארד ₪.


  על-פי אומדני האוצר, הגירעון התקציבי ב-12 החודשים שהסתיימו במאי 2019 נותר ברמה של 3.8% תוצר, שמהווה רמת שיא של השנים האחרונות, לעומת 2.9% תוצר בסיכום 2018.

   

  לאור דחיית מועד הקמת הממשלה החדשה, עקב קיום בחירות חוזרות לכנסת בספטמבר השנה, נראה כי הממשלה תוכל לבצע את ההתאמות הדרושות על מנת להחזיר את הגירעון התקציבי לתוואי הרצוי על-פי התכנון המקורי, ובכלל זה מהלך של העלאות מיסים, רק בסוף השנה הנוכחית או בתחילת 2020. התפתחות זו, עלולה להביא לחריגה משמעותית מיעד הגירעון ב-2019, דבר אשר עלול להוביל להמשך עליית היחס חוב/תוצר, שכבר החל לעלות אשתקד, ובכך להשפיע לשלילה על קצב הצמיחה בהווה ובעיקר בעתיד.


  נציין שעוד בראשית 2019, על-פי העדכון שהוגש על ידי האוצר לממשלה, תחזית הגירעון לשנת 2019 ללא "צעדי התכנסות", כבר עמדה על חריגה מן היעד של 2.9% תוצר, עם גירעון צפוי, דאז, של 3.6% תוצר (50.0 מיליארד ₪). נראה שמאז לא חל שיפור בתנאי הרקע ולכן יתכן שהגירעון בפועל במהלך 2019 יהיה גבוה במקצת מן התחזית של האוצר מראשית השנה של 3.6% תוצר.


  עוד נושאים שעלו השבוע:

   

  • האינפלציה בישראל מצויה בשליש התחתון של מדינות ה-OECD
  • ירידה מתונה בקצב הגידול השנתי של השכר הריאלי בחודש מרץ

   

   

  הסקירה הינה בפורמט PDF וניתנת לקריאה באמצעות תוכנת Adobe Reader
   

  להתקנת התוכנה >>