In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
   

  מקרו בישראל

  התפתחויות מקרו-כלכליות שהתרחשו בשבוע החולף בישראל

  סקירה לתאריך 17.04.2018

  בחודשים הקרובים האינפלציה השנתית (ב-12 החודשים האחרונים) צפויה לעלות, אך ייתכן שבאופן זמני בלבד

   

  בחודש מרץ מדד המחירים לצרכן עלה בשיעור של 0.3%. אולם, על אף עליית המדד, "סביבת האינפלציה", אשר מעבר לאינפלציה בפועל (12 החודשים הקודמים) מביאה בחשבון גם את ציפיות האינפלציה (12 החודשים הבאים), נותרה נמוכה.

   

  במבט קדימה, אנו צופים כי בחודשים הקרובים האינפלציה השנתית (ב-12 החודשים האחרונים) עשויה לעלות בהדרגה ולהאיץ אף יותר לקראת תחילת המחצית השנייה של השנה, עם יציאתם של מדדים נמוכים (יוני-יולי 2017) מהטווח הרלוונטי לחישוב האינפלציה בפועל. לפיכך, האינפלציה (ב-12 החודשים האחרונים) עשויה להגיע לסביבת הגבול התחתון של יעד יציבות המחירים וייתכן שאף יותר מכך, והדבר עשוי לגרור תגובה מצד בנק ישראל אם סביבת האינפלציה תתייצב בתחום היעד.

   

   


  עוד נושאים שעלו השבוע:

   

  • תחזית הצמיחה של חטיבת המחקר בבנק ישראל לשנים 2018-2019 עומדת על כ-3.5%, זאת בדומה לתחזית בנק לאומי

   

   

   

  הסקירה הינה בפורמט PDF וניתנת לקריאה באמצעות תוכנת Adobe Reader
   

  להתקנת התוכנה >>