In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
   

  מקרו בישראל

  התפתחויות מקרו-כלכליות שהתרחשו בשבוע/בחודש החולף בישראל ובעולם

  מדד המחירים לצרכן של חודש נובמבר הפתיע כלפי מטה; האינפלציה צפויה להגיע לגבול העליון של יעד יציבות המחירים (1%-3%) כבר במדד דצמבר

   

  מדד המחירים לצרכן ירד בנובמבר 2023 ב-0.3%, והפתיע ביחס להערכות המוקדמות, אשר צפו ירידה מתונה יותר. על רקע זה, קצב עליית המחירים ב-12 החודשים האחרונים ירד זה החודש השלישי ברציפות והסתכם ב-3.3%, זאת לעומת 3.7% בחודש הקודם, והתקרב משמעותית לגבול העליון של יעד יציבות המחירים (1%-3%). 


  הירידה בתת הסעיף שירותי דיור בבעלות הדיירים, המשקף את מחירי השכירות בחוזים חדשים ומתחדשים, הייתה חריגה בגובהה בהשוואה לשנים עברו, וזאת בהמשך למדדים נמוכים יחסית שנרשמו בחודשיים הקודמים. לא מן הנמנע כי להשפעות המלחמה על שוק השכירות היה חלק בירידה החדה יחסית של תת סעיף זה בנובמבר. נציין כי קצב הגידול של תת הסעיף ירד בחדות בחודשים האחרונים, מ-7.6% במאי 2023 ל-3.6% בנובמבר. מגמה זו צפויה להימשך בחודשים הקרובים, לנוכח הצפי לירידה בביקושים (גיוס נרחב למילואים, דחיית פתיחת שנת הלימודים באקדמיה) במקביל לגידול בהיצע הדירות המושכרות (בין היתר בשל הסטה של דירות נופש לשוק השכירות).


  במבט קדימה, אמנם ההפתעה כלפי מטה במדד נובמבר תומכת בהפחתת ריבית, אולם להערכתנו בנק ישראל ימתין עם הפחתת הריבית הראשונה להחלטה של סוף פברואר 2024. זאת, בין היתר, בשל המיקוד של מדיניות בנק ישראל בעת הזו ביציבות השווקים הפיננסיים, אשר ממשיכים לשקף רמת סיכון גבוהה יחסית לישראל, וכן על רקע הארכת והרחבת תוואי ההקלות שאומץ על ידי המערכת הבנקאית, אשר מהווה כלי מדיניות נוסף. 


  באשר להתפתחות האינפלציה, להערכתנו כבר במדד דצמבר תרד האינפלציה אל סביבת הגבול העליון של יעד יציבות המחירים ותיוותר בתוך טווח היעד בשנה הקרובה. יחד עם זאת, הסיכונים לתחזית זו מוטים כלפי מעלה, ועלולים לנבוע מהסלמה במלחמת "חרבות ברזל; מעלייה משמעותית במחירי התובלה לישראל ושיבושים באספקה של מוצרים נבחרים לישראל; ומשינוי במדיניות המיסוי לאור הצפי לגידול בגירעון התקציבי של הממשלה.


  עוד נושאים:

  העודף בחשבון השוטף (במונחים דולרים נומינליים) עלה בסיכום הרביע השלישי של 2023 
  בנובמבר, יבוא כלי התחבורה, מוצרי ההלבשה ותשומות מקבוצת הברזל והפלדה, היה נמוך משמעותית מהמגמה

  הסקירה הינה בפורמט PDF וניתנת לקריאה באמצעות תוכנת Adobe Reader

   

  להתקנת התוכנה >>

   

   

  כניסה לחשבונך
   
  תמיכה באתר גלישה ישירה