In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
   

  מקרו בישראל

  התפתחויות מקרו-כלכליות שהתרחשו בשבוע החולף בישראל

  סקירה לתאריך 17.01.2018

  שנת 2017 הסתכמה בעליית מחירים של 0.4%, לאחר שלוש שנים רצופות של ירידות מחירים


  שנת 2017 הסתכמה בחזרת האינפלציה לתחום החיובי לאחר שלוש שנים רצופות של אינפלציה שלילית. מדד המחירים לצרכן עלה בשנת 2017 ב-0.4% (דצמבר 2017 בהשוואה לדצמבר 2016). עם זאת, יש לציין שהאינפלציה עדיין נמוכה מיעד יציבות המחירים של הממשלה (1%-3%).

  במבט קדימה, אנו מעריכים כי האינפלציה צפויה לעלות באופן הדרגתי ולהגיע לסביבת הגבול התחתון של יעד יציבות המחירים במהלך שנת 2018.

  במבט לטווח ארוך יותר, נראה כי האינפלציה תישאר בשנים הקרובות בטווח שבין 0.0%-1.0%, דהיינו מתחת ליעד יציבות המחירים, התפתחות אשר צפויה להשפיע גם על התוואי העתידי של ריבית בנק ישראל, שלא צפויה להשתנות בזמן הקרוב.

   


  עוד נושאים שעלו השבוע:

  • קצב המכירות של דירות חדשות התייצב בחודשים האחרונים סביב הממוצע ארוך הטווח
    
  • הגירעון בחשבון הסחר הבסיסי המשיך להתרחב גם ברביע הרביעי של 2017
    

  הסקירה הינה בפורמט PDF וניתנת לקריאה באמצעות תוכנת Adobe Reader

  להתקנת התוכנה >>