In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
   

  מקרו בישראל

  התפתחויות מקרו-כלכליות שהתרחשו בשבוע החולף בישראל

  סקירה לתאריך 19.06.2018

  אם מגמת העלייה בציפיות האינפלציה תימשך גם בחודשים הקרובים, תהיה לכך תמיכה באפשרות של העלאת ריבית

   

  "סביבת האינפלציה" במשק המקומי מהווה גורם חשוב בקביעת המדיניות המוניטארית של המשק. בפרסומי הוועדה המוניטארית מודגש זה חודשים ארוכים כי המדיניות המוניטארית תישאר מרחיבה, כל עוד הדבר יידרש כדי לתמוך בחזרתה של "סביבת האינפלציה" לתוך תחום יעד יציבות המחירים (1%-3%).


  "סביבת האינפלציה" מתחשבת במדדים שונים של האינפלציה בפועל ובאינפלציה הצפויה, בדגש על הטווחים הקצרים (שנה-שנתיים). בחודשים האחרונים (מחודש נובמבר 2017) ניכרת מגמה של עלייה מתונה בציפיות האינפלציה לטווחים הקצרים (שנה ושנתיים), לסביבת הגבול התחתון של היעד.


  במידה ותימשך העלייה בציפיות האינפלציה תוך התייצבותן בתחום ביעד, גם על רקע הערכתינו לעלייה באינפלציה בפועל בחודשים הקרובים, לצד אפשרות של המשך מהלך הפיחות המסוים שהחל לאחרונה בשער החליפין של השקל (בעיקר כלפי הדולר), כל אלה מהווים גורמים אשר עשויים לתמוך בעליית ריבית מצד בנק ישראל עוד השנה. במבט לטווח ארוך, יש להדגיש כי תוואי העלייה העתידי של ריבית בנק ישראל צפוי להיות איטי והדרגתי.

   

  עוד נושאים שעלו השבוע:

     

  • היקף המכירות של דירות חדשות עלה מעט בחודשים האחרונים, אולם נותר נמוך מהממוצע של השנים האחרונות
  • בחודשים הקרובים האינפלציה עשויה להגיע לסביבת הגבול התחתון של היעד (כ-1%), אך ייתכן שלפרק זמן קצר יחסית

   

   

  הסקירה הינה בפורמט PDF וניתנת לקריאה באמצעות תוכנת Adobe Reader
   

  להתקנת התוכנה >>