In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
   

  מקרו בישראל

  התפתחויות מקרו-כלכליות שהתרחשו בשבוע/בחודש החולף בישראל ובעולם

  22.01.2020

  2019 היא השנה השישית ברציפות בה האינפלציה הייתה נמוכה מיעד יציבות המחירים (1%-3%)

   

  שנת 2019 הסתכמה כאמור באינפלציה של 0.6% (במהלך השנה), אשר הינה בטריטוריה החיובית, זאת בהמשך לשנים 2017-2018, ובניגוד לשנים 2014-2016, בהן האינפלציה הייתה שלילית. אולם, האינפלציה נותרה נמוכה מיעד יציבות המחירים של הממשלה (1%-3%), זו השנה השישית ברציפות.

   

  אחוז העמידה ביעד יציבות המחירים הנוכחי מאז תחילת השימוש בו (2003) הינו נמוך במיוחד, שכן האינפלציה הייתה בתוך היעד ב-6 שנים בלבד מתוך 17 השנים בהן יעד יציבות המחירים הוא בטווח הנוכחי.

   

  בחודשים הקרובים האינפלציה השנתית בפועל צפויה להמשיך לרדת לכיוון של 0% ואף לסביבה שלילית באופן זמני, זאת בין היתר, על רקע יציאה של מדדים גבוהים שהיו בחודשים הראשונים של 2019 מחלון החישוב השנתי.

   

  בהמשך 2020 האינפלציה עשויה, להערכתנו, לשוב ולעלות על רקע הצפי לעליית מחירי הסחורות במקביל להתאוששות בנפח הסחר העולמי, המשך לחצי שכר מתונים וכן בהשפעת צעדי מיסוי שצפויים להינקט עם הקמתה של ממשלה חדשה (לקראת המחצית השנייה של 2020).

   

   

  בנטרול צעדי המיסוי הצפויים, סביבת האינפלציה במהלך 2020 צפויה להיות דומה לזו של 2019, התפתחות אשר במסגרת יעד יציבות המחירים הנוכחי תומכת בהמשך מדיניות מוניטארית מרחיבה. 

   

  עוד נושאים שעלו השבוע:

   

  סעיף הדיור ממשיך להיות גורם העלייה הדומיננטי במדד המחירים לצרכן.

  הגירעון בחשבון הסחר הבסיסי המשיך להתרחב גם ברביע הרביעי של 2019.

  יצוא הכימיקלים צמח בשיעור חד אשתקד, ומנגד, יצוא ענפי התרופות והרכיבים האלקטרוניים ירד בחדות. 

   

  הסקירה הינה בפורמט PDF וניתנת לקריאה באמצעות תוכנת Adobe Reader
   

  להתקנת התוכנה >>


   

  כניסה לחשבונך
   
  תמיכה באתר גלישה ישירה