In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
   

  מקרו בישראל

  התפתחויות מקרו-כלכליות שהתרחשו בשבוע החולף בישראל

  סקירה לתאריך 05.12.2018

  נתוני התעסוקה של ישראל בולטים לחיוב מבחינה כמותית, אולם האיכות והחוסן של שוק העבודה המקומי נמוכים בהשוואה לממוצע מדינות ה-OECD

   

   

  • נתוני התעסוקה בישראל בולטים לחיוב בשנים האחרונות בהשוואה בינלאומית, זאת לאחר מספר שנים של שיפור מתמשך בשוק העבודה המקומי. ממצא זה מתקבל מבחינה של שיעור האבטלה במשק המקומי בחתכים השונים (גילאי 15 ומעלה וגילאי 25-64) וכן גם כשבוחנים את שיעורי התעסוקה וההשתתפות בכוח העבודה בהשוואה בינלאומית. דהיינו, מבחינה כמותית שוק העבודה המקומי הינו מהמובילים בקרב המדינות המפותחות. אולם, בחינה רחבה יותר של נתוני התעסוקה (על בסיס מחקר שפורסם לאחרונה על-ידי ה-OECD ), אשר מביאה בחשבון, בין היתר, גם את איכות התעסוקה, כישורי העובדים ואת מידת ההכללה של השיפור בנתוני התעסוקה לכלל קבוצות האוכלוסייה בישראל, מעלה מספר נקודות חולשה בשוק העבודה הישראלי.

   

   

   

   

  עוד נושאים שעלו השבוע:

   

  •  ההתמתנות בקצב הגידול של אינדיקטורים לצריכה הפרטית נמשכה גם בחודש אוקטובר.
  • ייתכן שהצריכה הפרטית צומחת בקצב מתון יותר לאור הירידה בעוצמת התמיכה של הסביבה המאקרו כלכלית המקומית.

   

  הסקירה הינה בפורמט PDF וניתנת לקריאה באמצעות תוכנת Adobe Reader
   

  להתקנת התוכנה >>