In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
   

  מקרו בישראל

  התפתחויות מקרו-כלכליות שהתרחשו בשבוע החולף בישראל

  סקירה לתאריך 14.11.2017

  אזור המרכז הוביל את הירידה בהיקף המכירות של דירות חדשות בשלושת הרביעים הראשונים של השנה

   

  היקף המכירות של דירות חדשות עמד בחודש ספטמבר השנה על 2,254 דירות (נתון מנוכה עונתיות), כך על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס).  נתונים אלה הינם עקביים עם נתוני החודשים האחרונים, אשר מצביעים על בלימה של מגמת הירידה המתמשכת בהיקף המכירות, ועל התייצבותו של היקף המכירות על רמה מעט גבוהה מהממוצע ארוך הטווח (1,912 דירות מתחילת 2007).

  ההיקף הנמוך יחסית של מכירות דירות חדשות מתחילת השנה, הינו בעיקר תוצאה של המתנת האוכלוסייה הזכאית (בעיקר זוגות צעירים וגם משפרי דיור) למכרזי "מחיר למשתכן" וירידה ברכישות של "משקיעים".

  במבט קדימה, אנו לא צופים שינוי של ממש במגמות הנוכחיות בשוק הדיור בשנה וחצי-שנתיים הבאות, זאת בעיקר על רקע הערכותינו כי הסביבה המאקרו-כלכלית תישאר תומכת בביקושים לדיור בתקופה זו. אולם, בעוד כ-2-3 שנים מהיום, תיתכן תוספת משמעותית להיצע הדירות למגורים, זאת על רקע היקף גבוה של דירות בבנייה פעילה והגעתן של אלו לשלב גמר הבנייה; זאת, בהנחה כי יוסרו חסמים המעכבים את תהליך הבנייה, אשר עשויה להביא להאטת קצב עליית מחירי הדיור וייתכן שאף לירידת מחירים מסוימת בשנים הקרובות, שככל הנראה לא תהיה אחידה גאוגרפית.

   

   

  עוד נושאים שעלו השבוע:

  • שנת 2017 צפויה להסתכם בגירעון תקציבי נמוך מהיעד הממשלתי (2.9% תוצר), זאת בהמשך למגמה בשנים האחרונות
    
  • היקף שיא של כניסות תיירים בחודש אוקטובר, זאת בהמשך למגמה החיובית בחודשים האחרונים
    
  • צמיחה מתונה ביצוא הסחורות בחודשים האחרונים  הסקירה הינה בפורמט PDF וניתנת לקריאה באמצעות תוכנת Adobe Reader

  להתקנת התוכנה >>