In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
   

  מקרו בישראל

  התפתחויות מקרו-כלכליות שהתרחשו בשבוע החולף בישראל

  סקירה לתאריך 10.10.2018

  התמתנות האינפלציה והתחזקות השקל הובילו לדחיית מועד העלאת הריבית

   

   

  • הוועדה המוניטארית בבנק ישראל החליטה ב-8 באוקטובר להותיר את הריבית ברמתה הנוכחית של 0.1%, בה היא מצויה ברציפות מאז חודש מרץ 2015.

   

  • ההחלטה על אי-שינוי בריבית הושפעה, בין היתר, מכך שמדדי יולי-אוגוסט היו מעט נמוכים מהצפוי, וכן מההערכות הוועדה כי בחודשים הקרובים האינפלציה עשויה לרדת אל מתחת לגבול התחתון של היעד (1%). במקביל, ציפיות האינפלציה לטווחים השונים נותרו בתוך היעד. בנוסף, שער החליפין של השקל התחזק מעט מאז החלטת הריבית הקודמת, והוועדה מדגישה כי הסיכון העיקרי להתבססות האינפלציה ביעד הוא אפשרות של תיסוף חד בשקל.

   

  • ב-9.10 הכריזו ראש הממשלה ושר האוצר על מינויו של פרופסור אמיר ירון לתפקיד נגיד בנק ישראל במקום הנגידה הנוכחית, ד"ר קרנית פלוג, שמסיימת את כהונתה בשבועות הקרובים. לשינוי זה תתכן השפעה, אך לא מידית, על התוואי העתידי של ריבית בנק ישראל. לא מן הנמנע שתחת ההנהגה החדשה יינתן משקל רב יותר לנושא של מחירי נכסים פיננסיים בישראל ובפרט להיבטים הבאים: מידת יציבותם, השפעתם על מצב המשק הישראלי והשפעת המדיניות המוניטרית על מחירי נכסים.

   

   

  עוד נושאים שעלו השבוע:

   

  • המדד המשולב לבחינת מצב המשק מצביע על האצה בקצב התרחבות הפעילות הכלכלית בחודשים יולי-אוגוסט

   

  • מתחילת 2018 השכר הריאלי צומח בקצב מהיר יותר בסקטור העסקי מאשר בסקטור הציבורי

   

   

   

  הסקירה הינה בפורמט PDF וניתנת לקריאה באמצעות תוכנת Adobe Reader
   

  להתקנת התוכנה >>