In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
   

  מקרו בישראל

  התפתחויות מקרו-כלכליות שהתרחשו בשבוע/בחודש החולף בישראל ובעולם

  21.08.2019

  ברביע השני של 2019 התוצר המקומי הגולמי ללא מסים על יבוא, צמח בקצב נאה של כ-3.1% (במונחים שנתיים)


  נתוני הלמ"ס מלמדים שהתוצר המקומי הגולמי (תמ"ג) צמח ברביע השני של השנה בכ-1%, במונחים שנתיים (נתונים מנוכי עונתיות). במבט ראשון, הצמיחה הכוללת ברביע השני של השנה נראית חלשה במיוחד. אולם, יש לציין שנתון זה בא לאחר צמיחה מהירה ברביע הראשון של השנה (4.7% במונחים שנתיים), שהושפעה במידה רבה מהיקף יבוא מוגבר של כלי רכב, לצריכה ולהשקעה. זאת, בעיקר כתוצאה מהקדמה (זמנית וחולפת) של רכישות כלי רכב ערב עדכון נוסחת המיסוי הירוק ב-1.4.19, אשר גרר עליות מחירים של דגמי רכב רבים.


  אירועים מסוג זה התרחשו מספר פעמים בעבר סביב גלי הרכישות של כלי רכב. בשנים 2014-2015 ו-2016-2017, הדבר יצר תנודתיות בקצבי הצמיחה בין השנים, שכן רכישות כלי הרכב, שהוקדמו אמנם רק ברביע אחד, נרשמו בשנה הקודמת (כיוון שנוסחת המיסוי הירוק התעדכנה ב-1.1), כאשר ה"תיקון" נרשם בשנה העוקבת. במקרה הנוכחי, התנודתיות בקצבי הצמיחה היא בין רבעונים בתוך שנת 2019, כך שמהלך זה לא צפוי להשפיע באופן משמעותי על קצב הצמיחה השנתי. 


  לאור התנודתיות הרבה בנתוני התמ"ג, בחינה של התפתחות אומדן הלמ"ס לתמ"ג ללא מיסים נטו על יבוא (כלומר בנטרול חלק מההשפעה של יבוא כלי רכב) עשויה לספק תמונה ברורה יותר של סביבת הצמיחה בעת הנוכחית. בחינה זו, מעלה כי רכיב זה צמח בקצב של 3.1% (במונחים שנתיים) לאחר צמיחה של 3.2% ברביע הקודם וכ-3.5% במהלך המחצית השנייה של 2018. לסיכום, תמונת הצמיחה הכלכלית ברביע השני של 2019 הינה חיובית יחסית, ועל כן לא תומכת בהפחתת ריבית מצד בנק ישראל או במהלך אחר של הקלה מוניטארית.

   

   

  עוד נושאים שעלו השבוע:

   

  • סביבת האינפלציה בישראל המשיכה להתמתן לאחר פרסום מדד חודש יולי
    
  • התאוששות בצריכה השוטפת ובהשקעות בבנייה למגורים ברביע השני של השנה
   

   

  הסקירה הינה בפורמט PDF וניתנת לקריאה באמצעות תוכנת Adobe Reader
   

  להתקנת התוכנה >>


   

  כניסה לחשבונך
   
  תמיכה באתר גלישה ישירה