In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
   

  מקרו בישראל

  התפתחויות מקרו-כלכליות שהתרחשו בשבוע החולף בישראל

  סקירה לתאריך 19.09.2017

  על אף עליית מדד המחירים לצרכן בחודש אוגוסט, סביבת האינפלציה נותרה מתונה
   

  בחודש אוגוסט השנה מדד המחירים לצרכן עלה בשיעור של 0.3%, זאת לאחר חודשיים רצופים של ירידות. למרות עליית המדד, "סביבת האינפלציה", שמביאה בחשבון את ההתפתחות בפועל של המחירים בחודשים האחרונים ובשנה האחרונה, כמו גם את ההתפתחות הצפויה לשנה הקרובה, נותרה נמוכה מאוד.


  האינפלציה ב-12 החודשים האחרונים (אוגוסט 2017 בהשוואה לאוגוסט 2016) עומדת על מינוס 0.1%, וב-12 החודשים הבאים המדד צפוי, להערכתנו, לעלות בכ-0.8%, דהיינו מתחת לגבול התחתון של יעד יציבות המחירים.


  במבט קדימה, אנו מעריכים כי האינפלציה צפויה לעלות באופן הדרגתי, אולם ככל הנראה תישאר בתחום השלילי בזמן הקרוב, ותגיע לסביבת הגבול התחתון של יעד יציבות המחירים (1%-3%) רק לקראת סוף שנת 2018. לכך צפויה להיות השפעה גם על התוואי העתידי של ריבית בנק ישראל, אשר לא צפויה להשתנות כלפי מעלה בזמן הקרוב.


   

  עוד נושאים שעלו השבוע:

  • בחודשים יולי-אוגוסט חלה התרחבות קלה בגירעון המסחרי, על רקע ירידת היצוא ועליית היבוא
  • ברביע השני של השנה העודף בחשבון השוטף של מאזן התשלומים המשיך להתמתן


  הסקירה הינה בפורמט PDF וניתנת לקריאה באמצעות תוכנת Adobe Reader

  להתקנת התוכנה >>