In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
   

  מקרו בישראל

  התפתחויות מקרו-כלכליות שהתרחשו בשבוע החולף בישראל

  סקירה לתאריך 15.08.2018

  הגירעון הממשלתי בשנת 2018 עשוי לחרוג מהיעד הממשלתי לשנה זו, שעומד על כ-2.9% תוצר
   

  • בחודש יולי השנה פעילות הממשלה הסתכמה בגירעון תקציבי של 3.4 מיליארד ₪ – הגירעון הגבוה ביותר שנרשם בחודשי יולי לאורך השנים (משנת 2005). בנוסף, נציין כי הגירעון התקציבי המצטבר מתחילת השנה (ינואר-יולי) עמד על 11.4 מיליארד ₪, והוא גבוה ביחס לתקופות מקבילות בשנים קודמות, בפרט 2013 אשר הסתכמה בגירעון תקציבי גבוה מהתכנון המקורי.
    
  • לצד הגירעון התקציבי ההולך ומתרחב, הייתה עלייה משמעותית בחודשים ינואר-יולי 2018 בהיקפי גיוס החוב של ממשלת ישראל. מעבר לצרכי "המחזור" הגדולים של החוב הממשלתי וצרכי המימון של הגירעון הגדל במהירות, יש לציין את הרמה האפסית של תקבולים מהפרטה לממשלת ישראל עד כה בשנת 2018. בשנים 2015-2017 הסתכם היקף התקבולים השנתי מהפרטה בכ-2.5 מיליארד ₪ לשנה בממוצע, וחלקו הגדול שיקף תקבולים למדינה ממכירת קרקעות מדינה למגזר הפרטי במחירי שוק. כיום, במסגרת תכניות הממשלה בתחום הדיור, כמו מחיר למשתכן, קרקעות אלו מועברות ליזמים במחירים נמוכים מאוד.

   

   

  עוד נושאים שעלו השבוע:

   

  • במחצית הראשונה של 2018 הירידה במכירות של דירות חדשות בלטה בעיקר באזורים: חיפה, הדרום והצפון.
    
  • הגירעון המסחרי ממשיך להעמיק בקצב מהיר, על רקע התרחבות מהירה ביבוא הסחורות.


  הסקירה הינה בפורמט PDF וניתנת לקריאה באמצעות תוכנת Adobe Reader
   

  להתקנת התוכנה >>