In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
   

  מקרו בישראל

  התפתחויות מקרו-כלכליות שהתרחשו בשבוע החולף בישראל

  סקירה לתאריך 12.02.2019

  קצב גידול השכר הריאלי בסקטור העסקי התייצב לאחרונה על 3.0%-3.5%, מנגד קצב גידול השכר בסקטור הציבורי ממשיך להתמתן

   

  • הנתונים מלמדים כי מתחילת 2018 החל השכר הריאלי בסקטור העסקי לצמוח בקצב מהיר יותר מאשר בסקטור הציבורי. כך, קצב הגידול השנתי של השכר (הריאלי) בסקטור העסקי עמד בחודש דצמבר 2017 על כ-1.9% ובסקטור הציבורי על כ-2.6%, אולם בחודש נובמבר אשתקד קצב גידול השכר בסקטור העסקי עלה לכ-3.3%, בזמן שבסקטור הציבורי קצב הגידול (השנתי) ירד לכ-0.9% בלבד. מגמה זו צפויה להימשך גם בחודשים הבאים, תחת התנאים הכלכליים הנוכחיים במשק המקומי והמדיניות הכלכלית הנוכחית.
    
  • במבט קדימה, אנו מעריכים כי הפער, ההולך נצבר, שבין העלייה המהירה יחסית של השכר בסקטור העסקי לבין העלייה המתונה יחסית של השכר בסקטור הציבורי יביא להתפתחות לחצים לדרישות שכר מצד עובדי הסקטור הציבורי. העיתוי עשוי להיות לאחר הקמת ממשלה חדשה והמהלך יכול להתמקד בפתיחת הסכמי שכר קיימים וקבלת פיצוי בגין שחיקת שכר יחסית לעיסוקים מקבילים בסקטור העסקי. מהלך כזה, שככל הנראה יוביל לעליית השכר בסקטור הציבורי, עלול להיות גורם נוסף המגדיל את ההוצאה הציבורית ובכך תורם לעליית הגירעון ויחס החוב/תוצר ומקשה על חזרה לתוואי של התכנסות תקציבית.

   

  עוד נושאים שעלו השבוע:

   

  • ינואר 2019 הסתכם בגירעון תקציבי, זאת בשונה משנים קודמות; הגירעון השנתי עלה ל-3.3% תוצר ובהיעדר צעדי מדיניות חדשים לשם צמצומו, יעלה עוד בהמשך השנה.
  • היקף השיא של כניסות התיירים לישראל (בדרך האוויר) נמשך גם בתחילת שנת 2019.

   

   

  הסקירה הינה בפורמט PDF וניתנת לקריאה באמצעות תוכנת Adobe Reader
   

  להתקנת התוכנה >>