In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
   

  התפתחויות כלכליות בארץ ובעולם

  סקירה תקופתית של ההתפתחויות הכלכליות השוטפות בארץ ובעולם

  אפריל 2017

  סקירת מדינה: בריטניה

   

  • אחד הגורמים העיקריים שצפויים להשפיע על בריטניה בטווח הקצר והבינוני הוא חוסר הוודאות סביב ההיפרדות מהאיחוד האירופי (Brexit) וההסכמים שיחתמו בין בריטניה והאיחוד. לאחרונה, הכריזה ראש ממשלת בריטניה על הקדמת הבחירות ל-8 ביוני. חוסר הוודאות לגבי הברקזיט, ובמידה מסוימת לגבי תוצאות הבחירות, צפוי להמשיך להכביד על ההשקעות במשק הבריטי ועשוי לתמוך בעליה בתנודתיות בשווקים הפיננסיים. 

   

  • העלייה באינפלציה, שנובעת בעיקר מהפיחות בשע"ח של הפאונד ועליה במחירי היבוא, עשויה לשחוק את כוח הקניה של משקי הבית ולהכביד על הצריכה הפרטית.

   

  • מצד שני, הפיחות בשער החליפין מסייע לכלכלה בכך שהוא משפר את מידת התחרותיות של הסחורות והשירותים הבריטיים ועשוי לתמוך ביצוא.

   

  • קצב הצמיחה צפוי להיות סביב ה-2% השנה. פוטנציאל הצמיחה בטווח הבינוני צפוי להיות מעט נמוך יותר מ-2%.

   

  • איננו צופים שינוי במדיניות המוניטארית בטווח הקצר, זאת בעקבות מידת חוסר הוודאות הכלכלית-פוליטית הגבוהה יחסית ולמרות העלייה באינפלציה.

   

  • הפרופיל הפיסקאלי צפוי להשתפר בשנים הקרובות למרות שמידת הצמצום הפיסקאלי עשויה לקטון. אף יתכן מהלך של הפחתת מיסי חברות, זאת במידה ותחול היחלשות משמעותית בפעילות וגם כאחד מן הצעדים לחיזוק מעמדה של אנגליה בכל הקשור לסביבה עסקית חיובית אל מול פני הברקזיט.

   

  כניסה לחשבונך
   
  תמיכה באתר גלישה ישירה