In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
   

  המרות מט"ח

  שיעורי המס על רווחים בפקדונות מט"ח

   

  נתונים נוספים שיעור המס סוג החשבון / הלקוח  
    25% פמ"ח תושב ישראל יחיד
  עפ"י מועד תשלום הרווח

  24% החל משנת 2017

  פמ"ח תושב ישראל תאגיד
  כל עוד מקבל הפיצויים או בן/בת זוגו בחיים. אחרת- כמו תושב ישראל יחיד. פטור פמ"ח פיצויים  
  1.בתנאי שהפקדון מופקד לתקופה של 3 חודשים ומעלה.
  2. המקור: כספים שהיו לו בחו"ל, לפני העלייה
  3. כפוף להצהרה

  פטור ל-20 שנה

  מתאריך העלייה ארצה

  פמ"ח עולה חדש / תושב ארעי 

  1. המקור: כספים שהיו לו בחו"ל, לפני שחזר לישראל.
  2. כפוף להצהרה
  פטור ל-5 שנים
  מתאריך הכניסה ארצה
  פמ"ח תושב חוזר
  1. כפוף להצהרה
  2. בהצהרה מפורטים כמה סייגים
  פטור פת"ח תושב חוץ

   

  הבהרות

   

  • שיעורי המס המפורסמים באתר זה הינם לצורך ניכוי מס במקור בלבד, ואין להסתמך על מידע זה לצורך קביעת חבות המס הסופית.  
  • כל העסקאות המבוצעות באמצעות הבנק נתונות לשומה על ידי רשות המסים בישראל.
  • חבות המס הסופית תיקבע על ידי רשות המיסים.
  • הפרסום באתר זה אינו מהווה הצעה ו/או ייעוץ המתחשבים בנתונים המיוחדים של הלקוח לעניין ניכוי מס במקור ו/או ביצוע השקעות, פעולות ו/או עסקאות כלשהן, ואין בו משום המלצה ו/או חוות דעת ו/או תחליף לייעוץ מקצועי בנושא מס.
  • בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין המידע המצוי בידי קבוצת לאומי ו/או המופיע בפרסומים רשמיים, יקבע המידע המצוי בידי קבוצת לאומי ו/או בפרסומים הרשמיים, לפי העניין.
  • קבוצת לאומי אינה אחראית לנזקים כלשהם העלולים להיגרם עקב שימוש באתר ו/או במידע המוצג בו.