In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
   

  שוק ההון בישראל

  ניתוח שבועי של מצב שוק ההון בארץ ובעולם ותחזיות לעתיד

  סקירה לשבוע:
  09/12/2018-16/12/2018

  עיקרי ההמלצות:

   

  • התנודתיות בשוקי ההון בעולם נותרה גבוהה גם השבוע, בדגש על שוקי המניות ואגרות החוב בדירוגים נמוכים. החששות העיקריים נוגעים להתפתחויות בנושא הסחר בין ארה"ב וסין, העלייה בסביבת הריבית, והשפעות גורמים אלו על הכלכלה והשווקים במהלך שנת 2019.
  • בכלכלה העולמית, נתוני המאקרו מצביעים על מחזור עסקים חיובי, תוך עליה מתונה בסביבת האינפלציה הגלובלית. בחודשים האחרונים חלה האטה בקצב הצמיחה בחלק מהמדינות המפותחות, וגם בישראל. ההערכות בשווקים כוללות האטה נוספת בקצב הצמיחה העולמי גם במהלך שנת 2019: מצמיחה ריאלית של 3.8% בשנת 2018 ל-3.6%. כלומר, על פי ההערכות אלו, ההאטה בקצב הצמיחה העולמי אינה צפויה להיות דרמטית.
  • בישראל, נתוני המאקרו מעידים על התמתנות בקצב הצמיחה, תוך עלייה איטית בקצב האינפלציה. הריבית המוניטארית עודנה ברמה נמוכה מאוד, גם אחרי העלאת הריבית שבוצעה לאחרונה. במבט קדימה, מתרבים סימני השאלה לגבי קצב הצמיחה במהלך שנת 2019, לאור ההאטה הברורה בנתוני המאקרו.
  • המח"מ המומלץ בתיקים הוא בינוני-קצר, כיוון שסביבת הריביות העולמית עשויה להוסיף ולעלות בחצי השנה הקרובה. בשוק האג"ח הקונצרני, הן בחו"ל והן בישראל, אנו מעדיפים להתמקד באג"ח איכותיות בדירוגים גבוהים. בתוך כך, אנו ממליצים להימנע מהשקעה בפלח ה-High Yield (אג"ח מתחת לדירוגי השקעה), בדגש על שווקים מפותחים, עקב מרווחי הסיכון הנמוכים ששוררים באפיק זה, גם לאחר ההתרחבות שנרשמה במרווחים בחודשיים האחרונים. 
  • לאחרונה עלו לכותרות נתונים המצביעים על הרעה הדרגתית באיכות החוב של המגזר העסקי הלא פיננסי בארה"ב. אנו ממליצים לנצל את התקופה הנוכחית לבחינה וטיוב של כלל החשיפות האג"חיות בתיקי ההשקעות, תוך מתן תשומת לב להשפעות העליה בסביבת הריביות על יכולת ההחזר של הלווים.
  • אנו ממליצים על מתן העדפה קלה לאגרות חוב שקליות על פני הצמודות. זאת, על רקע עלייה שנרשמה בציפיות האינפלציה הגלומות בשנה האחרונה. בתוך כך, אנו ממליצים על השקעה באגרות חוב שקליות במח"מ מעט קצר יותר ביחס לאלו הצמודות, והשקעה באג"ח ממשלתיות במח"מ מעט ארוך ביחס לקונצרניות.
  • לאור העלייה ההדרגתית בסביבת הריביות ורמות התמחור בשוק המניות העולמי, קיימת עדיפות לבחירת מניות באופן סלקטיבי ולא באמצעות רכישת המדדים הכלליים, הן בישראל והן בחו"ל. בכלל זאת, יש להערכתנו יתרון לענפים (ולחשיפות גיאוגרפיות) שעשויים ליהנות מהמשך צמיחה כלכלית בחו"ל, אך רגישים פחות לעליה בסביבת הריביות.
  • הפער בין הריביות המוניטאריות של ארה"ב ושל ישראל גבוה בהשוואה היסטורית, מה שמקטין במידה מסויימת את הלחצים הבסיסיים לתיסוף השקל. אנו ממליצים על חשיפה מט"חית משמעותית בתיק ההשקעות, באמצעות אחזקות באפיק המנייתי והקונצרני בחו"ל. זאת, בעיקר בשל אופיה הממתן של חשיפה מטבעית על התנודתיות הכוללת בתיקי ההשקעות. דוגמא לכך ראינו בחודשיים האחרונים, שבמהלכם ירידות שערים בשוקי המניות בעולם ובישראל, לוו בפיחות בשער החליפין של השקל ביחס לדולר.
  • קיימת חשיבות גבוהה למתן דגש על איזונים נכונים בין נכסי סיכון (מניות, אג"ח קונצרני, סחורות) לבין רכיבי הנזילות והאג"ח הממשלתי המהווים "כרית ביטחון" בתיק ההשקעות, לצורך שמירה על רמת סיכון סבירה בתיק.

   


  הסקירה הינה בפורמט PDF וניתנת לקריאה באמצעות תוכנת Adobe Reader

  להתקנת התוכנה >>