In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
   

  שוק ההון בישראל

  ניתוח שבועי של מצב שוק ההון בארץ ובעולם ותחזיות לעתיד

  סקירה לשבוע:
  03/02/2019-10/02/2019

  עיקרי ההמלצות:

   

  • נתוני המאקרו מלמדים על האטה בקצב הצמיחה העולמי בחודשים האחרונים, במגוון מדינות בדגש על סין ואירופה. בנוסף, על פי הערכות הקונצנזוס קצב הצמיחה צפוי להמשיך ולהאט במידה נוספת גם בהמשך שנת 2019 במרבית המדינות המרכזיות, כולל ארה"ב. יש לציין שהאטה כלשהיא בקצב הצמיחה העולמי הינה סבירה בהחלט, לאחר שנים של קצב צמיחה מהיר. יחד עם זאת, לאחרונה התגברו החששות מהאטה חמורה יותר.
    
  • המח"מ המומלץ בתיקים הוא בינוני-קצר, כיוון שסביבת הריביות העולמית עשויה להוסיף ולעלות בחצי השנה הקרובה, במידה וקצב האינפלציה העולמי ימשיך לעלות. בשוק האג"ח הקונצרני, הן בחו"ל והן בישראל, אנו מעדיפים להתמקד באג"ח איכותיות בדירוגים גבוהים. בתוך כך, אנו ממליצים להימנע מהשקעה בפלח ה-High Yield (אג"ח מתחת לדירוגי השקעה), עקב הערכתנו שמרווחי הסיכון ששוררים באפיק זה אינם מפצים על הסיכון.
    
  • בחודשים האחרונים עלו לכותרות נתונים המצביעים על הרעה הדרגתית באיכות החוב של המגזר העסקי הלא פיננסי בארה"ב. אנו ממליצים לנצל את התקופה הנוכחית לבחינה וטיוב של כלל החשיפות האג"חיות בתיקי ההשקעות, תוך מתן תשומת לב להשפעות העליה בסביבת הריביות, או האטה בקצב הצמיחה, על יכולת ההחזר של הלווים.
    
  • אנו ממליצים על מתן העדפה קלה לאגרות חוב שקליות על פני הצמודות. זאת, על רקע עלייה שנרשמה בציפיות האינפלציה הגלומות בשנה האחרונה. בתוך כך, אנו ממליצים על השקעה באגרות חוב שקליות במח"מ מעט קצר יותר ביחס לאלו הצמודות, והשקעה באג"ח ממשלתיות במח"מ מעט ארוך ביחס לקונצרניות.
    
  • קיימת עדיפות לבחירת מניות באופן סלקטיבי ולא באמצעות רכישת המדדים הכלליים, הן בישראל והן בחו"ל. בכלל זאת, יש להערכתנו יתרון לענפים (ולחשיפות גיאוגרפיות) שעשויים ליהנות מהמשך צמיחה כלכלית בחו"ל, אך רגישים פחות לעליה בסביבת הריביות. שיקול עיקרי בבחירת מניות להשקעה בתקופה הנוכחי הינו רמת המינוף של הפירמה, כאשר מומלץ להתמקד בפירמות שרמת המינוף שלהן נמוכה יחסית לקבוצת ההשוואה באותו ענף.
    
  • הפער בין הריביות המוניטאריות של ארה"ב ושל ישראל גבוה בהשוואה היסטורית, מה שמקטין במידה מסויימת את הלחצים הבסיסיים לתיסוף השקל. אנו ממליצים על חשיפה מט"חית משמעותית בתיק ההשקעות, באמצעות אחזקות באפיק המנייתי והקונצרני בחו"ל. זאת, בעיקר בשל אופיה הממתן של חשיפה מטבעית על התנודתיות הכוללת בתיקי ההשקעות.
    
  • קיימת חשיבות גבוהה למתן דגש על איזונים נכונים בין נכסי סיכון (מניות, אג"ח קונצרני, סחורות) לבין רכיבי הנזילות והאג"ח הממשלתי המהווים "כרית ביטחון" בתיק ההשקעות, לצורך שמירה על רמת סיכון סבירה בתיק.

   

   

  הסקירה הינה בפורמט PDF וניתנת לקריאה באמצעות תוכנת Adobe Reader

  להתקנת התוכנה >>